33. ročník fotografického salóna STROM


ORGANIZÁTOR:

Občianske združenie STROM

Ružomberok Mesto Ružomberok

ŽSK -Liptovské múzeum v Ružomberku

Zväz slovenských fotografov

 


PREAMBULA:


Fotografický salón STROM  je otvorený pre všetkých amatérskych i profesionálnych fotografov z celého sveta.

Účastník môže byť z podujatia vylúčený, ak  organizátor,  alebo jeho zástupca  je podľa uváženia a presvedčenia uistený, že prihláška nie je v súlade s výstavnými pravidlami a podmienkami, ako aj s etickými princípmi fotografických spoločností FIAP , PSA, RPS a ZSF.

Fotografie musia pochádzať z médií zachycujúcich svetlo, urobené prihlasovateľom, na fotografické emulzie, alebo získané na digitálnom médiu. Na základe zaslania vstupného formulára, – formulár je uverejnený na web stránkach www.fotostrom.eu –  účastník osvedčuje práce ako jeho vlastné, a umožňuje organizátorovi reprodukovať celky alebo časti zaslaného materiálu bez nároku na odmenu za zverejnenie a zobrazovať ich v médiách propagujúcich uvedenú výstavu. To sa týka aj uverejnenia fotografií na internetových stránkach organizátora v nízkom rozlíšení.

Salón nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie autorských práv. Fotografie môžu byť získané digitálne, alebo naskenované z tradičných filmov na vytvorenie digitálneho súboru.

 


PROPOZÍCIE  33. ROČNÍKA FOTOSALÓNA  STROM


Fotosalón STROM 2018 je  plne digitálny fotosalón.

Autor môže zaslať svoje digitálne fotografie cez vstupný formulár uverejnený na našej stránke. Fotografie  budú porotou vyhodnocované premietaním data projektorom na plátno úplne anonymne.

Hodnotiace pravidlo:

Prihlášky sú obmedzené na maximálne  4 fotografie za sekciu, kategóriu alebo triedu. Súťažné štyri snímky budú hodnotené v  štyroch kolách jednotlivo  v danej sekcii.

Účastníci majú možnosť získať katalóg z našej stránky vo formáte .pdf .

Tlačený katalóg dostanú len ocenení autori. Ostatní vybraní autori obdržia DVD.

 


UPOZORNENIE:


Tým, že účastník/-čka predkladá svoje fotografie do salónu pod patronátom FIAP súhlasí bez výnimky a bez námietok, že si FIAP môže overiť či fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám FIAP-u aj keď účastník/-čka nie je členom FIAP. FIAP na to použije všetky prostriedky ktoré má k dispozícii. Akékoľvek odmietnutie spolupráce s FIAP, odmietnutie poskytnutia originálu súborov z fotoaparátu, poskytnutia dostatočných dôkazov, bude FIAP sankcionovať zverejnením mena účastníka, ktorý porušil pravidlá FIAP. Z dôvodu prípadnej kontroly zo strany FIAP sa doporučuje (v prípade digitálnej formy účasti), ponechať všetky  EXIF údaje v predkladanej digitálnej forme fotografie

 


DIGITÁLNE SÚBORY FOTOGRAFIÍ:


  fotografia krajiny –  4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB – PID

   voľná téma  – 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB – PID

  fotografia cestovanie – 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px. Max. veľkosť súboru 2MB – PID

Elektronické fotografie musia obsahovať názov fotografie v slovenskom alebo anglickom jazyku uvedený v prihlasovacom formulári. Súbory sú zasielané elektronickým formulárom cez internet uverejnený na tejto web stránke: pre všetky elektronické témy.

Súbory na CD budú akceptované, ale nebudú autorom vrátené.

Všetky uvedené kategórie fotosalóna STROM sú pod patronátom FIAP, RPS, PSA a ZSF.


CENY A OCENENIA:


GRAND PRICE – fotosalóna STROM Zo všetkých fotografií
Najúspešnejší autor FIAP – modrý odznak Zo všetkých fotografií
Cena primátora mesta Ružomberok Zo všetkých fotografií
 Porota môže udeliť ďalšie ceny : Fotosalóna                                                                               STROM
 Fotografické zväzy :
FIAP
PSA
RPS
ZSF
Digitálna fotografia – krajina Zlatá medaila Zlatá medaila Zlatá medaila Zlatá medaila
2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie
Digitálna fotografia – voľná téma Zlatá medaila Zlatá medaila Zlatá medaila Zlatá medaila
2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie
Digitálna fotografia – cestovanie Zlatá medaila Zlatá medaila Zlatá medaila Zlatá medaila
2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie

 


POROTA:


Ján Miškovič EFIAP   Slovenská republika

Martin Skřivánek  AFIAP , *PSA     Česká republika

Martin Sprušanský AFIAP  Slovenská republika

 


KALENDÁR SÚŤAŽE:


Kalendár súťaže

uzávierka súťaže-       11.2.2018

porota-                        16-17.2. 2018

výsledky poroty –       28.2.2018

vernisáž-                     7.4.2018

výstava –                     8.4. – 1.5.2018

katalóg a DVD-          5.5.2018

 


ÚČASTNÍCKY POPLATOK:


– za jednu sekciu:  8€    –  za dve sekcie   12€       – za tri sekcie 15€

Skupiny fotografov – Fotografické kluby – zľavy na štartovnom
Počet účastníkov 5-9 10-20 21-40 40+
Zľava zo štartovného 5 % 10% 15 % 20 %

 

Možnosti úhrady:

– PayPal        fotostrom@centrum.sk

–  Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.: IBAN

SK79 5600 0000 0083 3987 0001

– Do správy pre prijímateľa uviesť meno autora zaslaných fotografií.

Zásielky bez úhrady celého účastníckeho poplatku nebudú predložené porote.

 


DEFINÍCIA FOTOGRAFIE Z CIEST:


Fotografia z ciest vyjadruje charakteristické črty alebo kultúru krajiny zo zachovaním ich originálnosti. Neexistujú žiadne geografické obmedzenia. Fotografie  z udalostí alebo aktivít usporiadaných špeciálne pre fotografovanie (aranžované) , objektov nasmerovaných alebo prenajatých na fotografovanie sú neprijateľné. Fotografovanie ľudí alebo objektov musia obsahovať charakteristické znaky, ktoré poskytujú informácie o prostredí v ktorom je osoba, alebo fotografovaný objekt. Techniky, ktoré pridávajú, premiestňujú, nahrádzajú alebo odstraňujú ľubovoľný prvok z pôvodnej fotografie, okrem orezania, nie sú povolené. Jedinou prípustnou úpravou je odstránenie prachu alebo digitálneho šumu. Prevedenie fotografie do monochromatického obrazu je prijateľné. Iné derivácie vrátane infračerveného prenosu nie sú povolené. Všetky povolené úpravy musia byť prirodzené.