Propozície

35 Medzinárodný Fotosalón STROM

 Organizátor:  Občianske združenie STROM RužomberokMesto RužomberokŽSK -Liptovské múzeum v RužomberkuZväz slovenských fotografov

Preanbula.

Fotografický salón STROM organizuje občianske združenie STROM po záštitou primátora mesta Ružomberok.

Fotografický salón STROM  je otvorený pre všetkých amatérskych i profesionálnych fotografov z celého sveta.

Účastník môže byť z podujatia vylúčený, ak  organizátor,  alebo jeho zástupca  je podľa uváženia a presvedčenia uistený, že prihláška nie je v súlade s výstavnými pravidlami a podmienkami, ako aj s etickými princípmi fotografických spoločností FIAP , PSA, RPS a ZSF.

Fotografie musia pochádzať z médií zachycujúcich svetlo, urobené prihlasovateľom, na fotografické emulzie, alebo získané na digitálnom médiu. Na základe zaslania vstupného formulára, – formulár je uverejnený na web stránkach www.fotostrom.eu –  účastník osvedčuje práce ako jeho vlastné, a umožňuje organizátorovi reprodukovať celky alebo časti zaslaného materiálu bez nároku na odmenu za zverejnenie a zobrazovať ich v médiách propagujúcich uvedenú výstavu. To sa týka aj uverejnenia fotografií na internetových stránkach organizátora v nízkom rozlíšení.

Salón nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie autorských práv. Fotografie môžu byť získané digitálne, alebo naskenované z tradičných filmov na vytvorenie digitálneho súboru.

Propozície 35. ročníka fotografického salóna STROM

Fotosalón STROM 2020 je digitálny fotosalón.

Autor môže zaslať svoje digitálne fotografie cez vstupný formulár uverejnený na našej stránke. Fotografie budú porotou vyhodnocované premietaním data projektorom na plátno úplne anonymne.

Hodnotiace pravidlo:

Prihlášky sú obmedzené na maximálne  4 fotografie za sekciu, kategóriu alebo triedu. Súťažné štyri snímky budú hodnotené v  štyroch kolách jednotlivo  v danej sekcii.

DVD obsahuje – katalóg a prezentáciu všetkých vybraných fotografií.

Účastníci majú možnosť získať katalóg z našej stránky vo formáte .pdf .

Tlačený katalóg s DVD dostanú len ocenení autori.

UPOZORNENIE:

Tým, že účastník/-čka predkladá svoje fotografie do salónu pod patronátom FIAP súhlasí bez výnimky a bez námietok, že si FIAP môže overiť či fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám FIAP-u aj keď účastník/-čka nie je členom FIAP. FIAP na to použije všetky prostriedky ktoré má k dispozícii. Akékoľvek odmietnutie spolupráce s FIAP, odmietnutie poskytnutia originálu súborov z fotoaparátu, poskytnutia dostatočných dôkazov, bude FIAP sankcionovať zverejnením mena účastníka, ktorý porušil pravidlá FIAP. Z dôvodu prípadnej kontroly zo strany FIAP sa doporučuje (v prípade digitálnej formy účasti), ponechať všetky  EXIF údaje v predkladanej digitálnej forme fotografie.

DIGITÁLNE SÚBORY FOTOGRAFIÍ

fotografia krajiny – 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB – PID

– voľná téma  – 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB – PID

fotografia cestovanie – 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px. Max. veľkosť súboru 2MB – PID

Fotografia musí obsahovať názov v slovenskom alebo anglickom jazyku uvedený priamo v prihlasovacom formulári. Súbory sú zasielané formulárom cez internet uverejnený na tejto web stránke.

Súbory na CD budú akceptované, ale nebudú autorom vrátené.

Všetky uvedené kategórie fotosalóna STROM sú pod patronátom FIAP, PSA a ZSF.

CENY A OCENENIA

GRAND PRICE – Fotoslóna STROM  Zo všetkých fotografií
Najúspešnejší autor FIAP –

modrý odznak

 Zo všetkých fotografií
Cena primátora mesta Ružomberok  Zo všetkých fotografií
Fotografické
zväzy :
FIAP
PSA
ZSF
Strom
 
Digitálna fotografia – krajina Zlatá medaila Zlatá medaila Cena ZSF
  2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie
Digitálna fotografia – voľná téma Zlatá medaila Zlatá medaila Cena ZSF
  2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie
 
Digitálna fotografia – cestovanie Zlatá medaila Zlatá medaila Cena ZSF
  2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie
Porota môže udeliť ďalšie ceny Fotosalóna STROM
Členovia poroty na 35. ročníku Fotosalóna STROM

František Látal  EFIAP, PSA***           Česká republika

Zdeněk Kostka  EFIAP                        Slovenská republika

Martin Sprušanský AFIAP                   Slovenská republika

Kalendár súťaže

uzávierka súťaže-     9.2.2020

porota-                  14-15.2. 2020

výsledky poroty –     29.2.2020

vernisáž-                4.4.2020

výstava –               5.4. – 1.5.2020

katalóg a DVD-        4.5.2020

Účastnícky poplatok

– za jednu sekciu:12€/15 USD – za dve sekcie 15€/17 USD – za tri sekcie 17€/20 USD

Možnosti úhrady: – PayPal fotostrom@centrum.sk

– Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.: IBAN SK79 5600 0000 0083 3987 0001

– Do správy pre prijímateľa uviesť meno autora zaslaných fotografií.

Zásielky bez úhrady celého účastníckeho poplatku nebudú predložené porote.

Úplná definícia fotografie z ciest :

Fotografia z ciest vyjadruje charakteristické črty alebo kultúru krajiny zo zachovaním ich originálnosti. Neexistujú žiadne geografické obmedzenia. Fotografie  z udalostí alebo aktivít usporiadaných špeciálne pre fotografovanie (aranžované) , objektov nasmerovaných alebo prenajatých na fotografovanie sú neprijateľné. Fotografovanie ľudí alebo objektov musia obsahovať charakteristické znaky, ktoré poskytujú informácie o prostredí v ktorom je osoba, alebo fotografovaný objekt. Techniky, ktoré pridávajú, premiestňujú, nahrádzajú alebo odstraňujú ľubovoľný prvok z pôvodnej fotografie, okrem orezania, nie sú povolené. Jedinou prípustnou úpravou je odstránenie prachu alebo digitálneho šumu. Prevedenie fotografie do monochromatického obrazu je prijateľné. Iné derivácie vrátane infračerveného prenosu nie sú povolené. Všetky povolené úpravy musia byť prirodzené.