Propozície

Organizátor:

Občianske združenie STROM Ružomberok

Mesto Ružomberok

ŽSK -Liptovské múzeum v Ružomberku

Zväz slovenských fotografov

 

Preanbula.

Fotografický salón STROM organizuje občianske združenie STROM po záštitou primátora mesta Ružomberok. Fotografický salón STROM  je otvorený pre všetkých amatérskych i profesionálnych fotografov z celého sveta.

Účastník môže byť z podujatia vylúčený, ak  organizátor,  alebo jeho zástupca  je podľa uváženia a presvedčenia uistený, že prihláška nie je v súlade s výstavnými pravidlami a podmienkami, ako aj s etickými princípmi fotografických spoločností FIAP , PSA, RPS a ZSF.

Fotografie musia pochádzať z médií zachycujúcich svetlo, urobené prihlasovateľom, na fotografické emulzie, alebo získané na digitálnom médiu. Na základe zaslania vstupného formulára, – formulár je uverejnený na web stránkach www.fotostrom.eu –  účastník osvedčuje práce ako jeho vlastné, a umožňuje organizátorovi reprodukovať celky alebo časti zaslaného materiálu bez nároku na odmenu za zverejnenie a zobrazovať ich v médiách propagujúcich uvedenú výstavu. To sa týka aj uverejnenia fotografií na internetových stránkach organizátora v nízkom rozlíšení.

Salón nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie autorských práv. Fotografie môžu byť získané digitálne, alebo naskenované z tradičných filmov na vytvorenie digitálneho súboru.

Vyhlásenie PSA k vytvoreniu fotografií:

Existuje jedno nekompromisné pravidlo, ktorého duch musí byť vždy dodržaný a platí pre všetky sekcie ponúkané na výstavách uznaných PSA .

Dobré životné podmienky subjektu sú dôležitejšie ako fotografie.

To znamená, že postupy, ako je vnadenie jedincov živým tvorom a odstraňovanie vtákov z hniezd na účely získania fotografie, sú veľmi neetické a takéto fotografie nie sú povolené na žiadnych výstavách PSA.

Existuje tiež politika PSA v oblasti používania leteckého snímkovania – lietadiel, vrtuľníkov a dronov. Tieto pravidlá nájdete na https://psa-photo.org/index.php?psa-policies#drone.

Účelom tejto politiky je, aby sa zabránilo rušeniu iných osôb alebo zvierat, ktoré budú alebo môžu spôsobiť poruchy v ich bežnej činnosti alebo narušiť spôsob, akým sú  osoby alebo zvieratá v interakcii s ich prostredím. Vstup na túto výstavu vyžaduje, aby vystavovatelia súhlasili s touto a ďalšími pravidlami PSA.

Obsah obrázkov musí zodpovedať týmto všeobecným podmienkam a definíciám divízií a sekcií uvedeným v týchto podmienkach. Fotografie, ktoré – podľa výhradného názoru porotcov alebo organizátorov výstavy – nie sú v súlade s predpismi – budú pravdepodobne diskvalifikované, takže si účastník môže byť vedomý problému pri zvažovaní vstupu na iné výstavy uznané PSA.

Ak je kedykoľvek podľa rozumného uváženia organizátora výstavy alebo rozhodcov pred, počas alebo po posúdení výstavy, účastník prihlásil príspevky, pri ktorých jeden alebo viac obrázkov nemusí vyhovovať týmto Podmienkam vstupu, vrátane uvedených definícií, organizátori výstavy si vyhradzujú právo vymazať prihlášku z výstavy a zrušiť akékoľvek alebo všetky prevzatia alebo ocenenia súvisiace s výstavou. Za týchto okolností môžu poplatky prepadnúť alebo sa vrátiť. Účastník berie na vedomie, že rozhodnutie organizátorov výstavy alebo porotcov je konečné. Aby sa zabezpečilo, že obrázky zodpovedajú podmienkam vstupu a definíciám, môžu organizátori výstavy vykonať primerané opatrenia na overenie toho, že:

  1. obrázky sú pôvodným dielom súťažiaceho
  2. obrázky zodpovedajú pravidlám a definíciám stanoveným v týchto podmienkach vstupu. Tieto kroky zahŕňajú preverenie všetkých účastníkov, alebo niektorých,  požadujúc predloženie súborov RAW alebo iných digitálnych súborov predstavujúcich pôvodné zachytenie predložených obrázkov. Konfrontácia účastníka s dôkazmi, že jeden alebo viac predložených obrázkov nie je v súlade s podmienkami vstupu (tiež známe ako pravidlá vstupu), a ponúknutie účastníkovi primeranej príležitosti poskytnúť dôkaz na vyvrátenie pochybností organizátora výstavy v stanovenom termíne. Takéto záznamy, ktoré nie sú schválené alebo sú stále otázne po predložení dôkazov účastníkom, môžu byť považované za porušenie týchto podmienok vstupu a môžu byť odmietnuté. Takéto záznamy môžu byť postúpené PSA na ďalšie prešetrenie možného porušenia etiky.

PSA si vyhradzuje právo akýmkoľvek spôsobom vyšetrovať všetky sťažnosti / podozrenia na porušenie vstupných podmienok, ukladať sankcie, ak to považuje za potrebné, zrušiť akceptovanie akýchkoľvek fotografií, o ktorých sa zistí, že porušujú pravidlá PSA, zahrnúť meno účastníka na zoznam sankcií poskytnutých výstavám a zdieľať tieto vyšetrovania s FIAP. Účastníci automaticky súhlasia s týmito podmienkami aktom vstupu na výstavu a súhlasia so spoluprácou pri akomkoľvek vyšetrovaní.

Úplná definícia fotografie z ciest :

Fotografia z ciest vyjadruje charakteristické črty alebo kultúru krajiny zo zachovaním ich originálnosti. Neexistujú žiadne geografické obmedzenia. Fotografie  z udalostí alebo aktivít usporiadaných špeciálne pre fotografovanie (aranžované) , objektov nasmerovaných alebo prenajatých na fotografovanie sú neprijateľné. Fotografovanie ľudí alebo objektov musia obsahovať charakteristické znaky, ktoré poskytujú informácie o prostredí v ktorom je osoba, alebo fotografovaný objekt. Techniky, ktoré pridávajú, premiestňujú, nahrádzajú alebo odstraňujú ľubovoľný prvok z pôvodnej fotografie, okrem orezania, nie sú povolené. Jedinou prípustnou úpravou je odstránenie prachu alebo digitálneho šumu. Prevedenie fotografie do monochromatického obrazu je prijateľné. Iné derivácie vrátane infračerveného prenosu nie sú povolené. Všetky povolené úpravy musia byť prirodzené.

Propozície 36. ročníka fotografického salóna STROM

Fotosalón STROM 2021 je digitálny fotosalón. Autor môže zaslať svoje digitálne fotografie cez vstupný formulár uverejnený na našej stránke. Fotografie budú porotou vyhodnocované premietaním data projektorom na plátno úplne anonymne.

Hodnotiace pravidlo: 
Prihlášky sú obmedzené na maximálne  4 fotografie za sekciu, kategóriu alebo triedu. Súťažné štyri snímky budú hodnotené v  štyroch kolách jednotlivo  v danej sekcii.

DVD obsahuje – katalóg a prezentáciu všetkých vybraných fotografií.

Účastníci majú možnosť získať katalóg z našej stránky vo formáte .pdf .

Tlačený katalóg s DVD dostanú len ocenení autori.

UPOZORNENIE:

Tým, že účastník/-čka predkladá svoje fotografie do salónu pod patronátom FIAP súhlasí bez výnimky a bez námietok, že si FIAP môže overiť či fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám FIAP-u aj keď účastník/-čka nie je členom FIAP. FIAP na to použije všetky prostriedky ktoré má k dispozícii. Akékoľvek odmietnutie spolupráce s FIAP, odmietnutie poskytnutia originálu súborov z fotoaparátu, poskytnutia dostatočných dôkazov, bude FIAP sankcionovať zverejnením mena účastníka, ktorý porušil pravidlá FIAP. Z dôvodu prípadnej kontroly zo strany FIAP sa doporučuje (v prípade digitálnej formy účasti), ponechať všetky  EXIF údaje v predkladanej digitálnej forme fotografie.

DIGITÁLNE SÚBORY FOTOGRAFIÍ

fotografia krajiny – 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB – PID

– voľná téma  – 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB – PID

fotografia cestovanie – 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px. Max. veľkosť súboru 2MB – PID

Fotografia musí obsahovať názov v slovenskom alebo anglickom jazyku uvedený priamo v prihlasovacom formulári. Súbory sú zasielané formulárom cez internet uverejnený na tejto web stránke.

Súbory na CD budú akceptované, ale nebudú autorom vrátené.

Všetky uvedené kategórie fotosalóna STROM sú pod patronátom FIAP, PSA a ZSF.

Členovia poroty na 36. ročníku fotosalóna STROM

František Látal  EFIAP, PSA***                        Česká republika

Zdeněk Kostka  EFIAP                                       Slovenská republika

Škuta Vladimír  MZSF                                        Slovenská republika

Kalendár súťaže

uzávierka súťaže –              21.2.2021 

porota –                                 27-28.2.2021 

výsledky poroty –                7.3.2021 

Vernisáž –                              10.4.2021 

výstava –                               11.4.-2.5.2021 

katalóg –                                 5.5.2021                                                                                                                                                                                                                       

Účastnícky poplatok

– za jednu sekciu:15€/17 USD 

– za dve sekcie 20€/24 USD

 – za tri sekcie 20€/24 USD   

Možnosti úhrady: – PayPal  : Fotosalón STROM

– Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.:

IBAN SK79 5600 0000 0083 3987 0001                                                       

– Do správy pre prijímateľa uviesť meno autora zaslaných fotografií.

Zásielky bez úhrady celého účastníckeho poplatku nebudú predložené porote.

Federácia /

 

foto organizácia

Téma – Voľná Téma – Krajina Téma – Cestovanie
       
FIAP Zlatá medaila Zlatá medaila Zlatá medaila
  2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 2x čestné uznanie
       
PSA Zlatá medaila Zlatá medaila Zlatá medaila
  2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 2x čestné uznanie
       
Slovenská národná cena Zlatá medaila ZSF Zlatá medaila ZSF Zlatá medaila ZSF
  3x čestné uznanie 3x čestné uznanie 3x čestné uznanie
       
Cena salóna STROM Zlatá medaila Zlatá medaila Zlatá medaila
  3x čestné uznanie 3x čestné uznanie 3x čestné uznanie
 

 

Najúspešnejší autor – Zlatý odznak FIAP
Cena primátora mesta Ružomberok