All posts by admin

08dec/18

Propozície

34. Medzinárodný fotografický salón STROM

 

Organizátor:  Občianske združenie STROM Ružomberok

Mesto Ružomberok

ŽSK -Liptovské múzeum v Ružomberku

Zväz slovenských fotografov

Preanbula.

Fotografický salón STROM organizuje občianske združenie STROM pod záštitou primátora mesta Ružomberok.

Fotografický salón STROM  je otvorený pre všetkých amatérskych i profesionálnych fotografov z celého sveta.

Účastník môže byť z podujatia vylúčený, ak  organizátor,  alebo jeho zástupca  je podľa uváženia a presvedčenia uistený, že prihláška nie je v súlade s výstavnými pravidlami a podmienkami, ako aj s etickými princípmi fotografických spoločností FIAP , PSA, RPS a ZSF.

Fotografie musia pochádzať z médií zachycujúcich svetlo, urobené prihlasovateľom, na fotografické emulzie, alebo získané na digitálnom médiu. Na základe zaslania vstupného formulára, – formulár je uverejnený na web stránkach www.fotostrom.eu –  účastník osvedčuje práce ako jeho vlastné, a umožňuje organizátorovi reprodukovať celky alebo časti zaslaného materiálu bez nároku na odmenu za zverejnenie a zobrazovať ich v médiách propagujúcich uvedenú výstavu. To sa týka aj uverejnenia fotografií na internetových stránkach organizátora v nízkom rozlíšení.

Salón nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie autorských práv. Fotografie môžu byť získané digitálne, alebo naskenované z tradičných filmov na vytvorenie digitálneho súboru.

 UPOZORNENIE:

Tým, že účastník/-čka predkladá svoje fotografie do salónu pod patronátom FIAP súhlasí bez výnimky a bez námietok, že si FIAP môže overiť či fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám FIAP-u aj keď účastník/-čka nie je členom FIAP. FIAP na to použije všetky prostriedky ktoré má k dispozícii. Akékoľvek odmietnutie spolupráce s FIAP, odmietnutie poskytnutia originálu súborov z fotoaparátu, poskytnutia dostatočných dôkazov, bude FIAP sankcionovať zverejnením mena účastníka, ktorý porušil pravidlá FIAP. Z dôvodu prípadnej kontroly zo strany FIAP sa doporučuje (v prípade digitálnej formy účasti), ponechať všetky  EXIF údaje v predkladanej digitálnej forme fotografie.

Ak sa rozhodne usporiadateľ výstavy alebo porota pred, počas alebo po vyhodnotení výstavy, že účastník predložil fotografie, v ktorých nespĺňa  jedena alebo viac fotografií tieto podmienky, alebo aj niektorú z uvedených definícií, organizátori výstavy si vyhradzujú právo odstrániť tieto fotografie z výstavy a zrušiť akékoľvek alebo všetky akceptácie či ocenenia v súvislosti s výstavou. Vstupné poplatky môžu byť za týchto okolností prepadnuté alebo vrátené. Autor – účastník uznáva, že rozhodnutie organizátorov výstavy alebo poroty je konečné.

S cieľom zabezpečiť, aby fotografia zodpovedala podmienkam vstupu a definíciám, organizátori výstavy môžu vykonať primerané opatrenia na overenie toho, či:

a) fotografie sú pôvodnou prácou účastníka (y)

b) fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám uvedeným v týchto podmienkach vstupu.

Tieto kroky zahŕňajú okrem iného možnosť spochybňovať každého účastníka, môže sa požadovať predloženie súborov RAW alebo iných digitálnych súborov, ktoré reprezentujú pôvodné zachytenie predloženej fotografie alebo fotografií, pričom účastníkovi sú vystavené dôkazy o tom, že jeden alebo viac odoslaných obrázkov nie je v súlade s podmienkami vstupu (známymi aj ako propozície súťaže) a ponúknuť účastníkovi primeranú možnosť poskytnúť dôkazné prostriedky na vyvrátenie dôkazu organizátora výstavy v stanovenom termíne. Takéto záznamy, ktoré sú vymazané alebo sú stále sporné aj po tom, ako účastník predložil dôkazy, možno považovať za porušenie týchto podmienok vstupu a môžu byť odmietnuté. Takéto záznamy môžu byť odovzdané do PSA na ďalšie vyšetrovanie prípadného porušenia etiky.

PSA si zachováva právo akýmkoľvek spôsobom vyšetrovať všetky sťažnosti / podozrenia z porušenia podmienok vstupu, uložiť sankcie, ak to bude považovať za potrebné, zrušiť akceptovanie akéjkoľvek fotografie, pri ktorej zistí porušenie pravidiel PSA, zahrnúť meno účastníka do zoznamu sankcií poskytnutých výstavám a zdieľať takéto vyšetrovania s FIAP. Účastníci automaticky súhlasia s týmito podmienkami na základe s podmienkami vstupu na výstavu a súhlasia s tým, že budú spolupracovať s akýmkoľvek vyšetrovaním.

OCHRANA DÁT

Prihlásením sa na túto výstavu výslovne súhlasíte s použitím osobných údajov, ktoré ste poskytli, vrátane e-mailových adries, ktoré organizátori, spracúvajú a využívajú na účely spojené s touto výstavou. Taktiež výslovne súhlasíte s tým, aby boli takéto informácie zaslané organizáciám, ktoré na túto výstavu uznali oficiálne uznanie, patronát alebo akreditáciu. Beriete na vedomie a akceptujete, že vstup na túto výstavu znamená, že stav a výsledky vášho vstupu môžu byť zverejnené.

Vaša e-mailová adresa a kontaktné informácie nebudú zverejnené.

Propozície 34. ročníka fotografického salóna STROM

Fotosalón STROM 2019 je digitálny fotosalón.

Autor môže zaslať svoje digitálne fotografie cez vstupný formulár uverejnený na našej stránke. Fotografie  budú porotou vyhodnocované premietaním data projektorom na plátno úplne anonymne.

Hodnotiace pravidlo:

Prihlášky sú obmedzené na maximálne  4 fotografie za sekciu, kategóriu alebo triedu. Súťažné štyri snímky budú hodnotené v  štyroch kolách jednotlivo  v danej sekcii.

Účastníci majú možnosť získať katalóg z našej stránky vo formáte .pdf .

Tlačený katalóg s DVD dostanú len ocenení autori.

DVD bude zaslané všetkým vybraným autorom.

DIGITÁLNE SÚBORY FOTOGRAFIÍ

 –   fotografia krajiny –  4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB – PID

–   voľná téma  – 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB – PID

  fotografia cestovanie – 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px. Max. veľkosť súboru 2MB – PID

Fotografia musí obsahovať názov v slovenskom alebo anglickom jazyku uvedený priamo v prihlasovacom formulári. Súbory sú zasielané formulárom cez internet uverejnený na tejto web stránke.

Súbory na CD budú akceptované, ale nebudú autorom vrátené.

Všetky uvedené kategórie fotosalóna STROM sú pod patronátom FIAP, RPS, PSA a ZSF.

CENY A OCENENIA

GRAND PRICE – fotoslóna STROM  Zo všetkých fotografií
Najúspešnejší autor FIAP –

modrý odznak

 Zo všetkých fotografií
Cena primátora mesta Ružomberok  Zo všetkých fotografií
Porota môže udeliť ďalšie ceny: Fotosalóna  STROM
Fotografické   zväzy : FIAP PSA ZSF
Digitálna fotografia – krajina Zlatá medaila Zlatá medaila Cena ZSF
2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie
Digitálna fotografia – voľná téma Zlatá medaila Zlatá medaila Cena ZSF
2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie
Digitálna fotografia – cestovanie Zlatá medaila Zlatá medaila Cena ZSF
2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie

Členovia poroty na 34. ročníku fotosalóna STROM

Otto Jirka EFIAP                       Česká republika

Zdeněk Kostka  EFIAP               Slovenská republika

Martin Sprušanský AFIAP          Slovenská republika

Kalendár súťaže

uzávierka súťaže-     10.2.2019

porota-                  15-16.2. 2019

výsledky poroty –     28.2.2019

vernisáž-                6.4.2019

výstava –                7.4. – 1.5.2019

katalóg a DVD-        5.5.2019

Účastnícky poplatok

– za jednu sekciu:  10€    –  za dve sekcie   12€       – za tri sekcie 15€

Možnosti úhrady:     – PayPal fotostrom@centrum.sk

–  Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.: IBAN                                    SK79 5600 0000 0083 3987 0001  – Do správy pre prijímateľa uviesť meno autora zaslaných fotografií.

Zásielky bez úhrady celého účastníckeho poplatku nebudú predložené porote.

Úplná definícia fotografie z ciest :

Fotografia z ciest vyjadruje charakteristické črty alebo kultúru krajiny zo zachovaním ich originálnosti. Neexistujú žiadne geografické obmedzenia. Fotografie  z udalostí alebo aktivít usporiadaných špeciálne pre fotografovanie (aranžované) , objektov nasmerovaných alebo prenajatých na fotografovanie sú neprijateľné. Fotografovanie ľudí alebo objektov musia obsahovať charakteristické znaky, ktoré poskytujú informácie o prostredí v ktorom je osoba, alebo fotografovaný objekt. Techniky, ktoré pridávajú, premiestňujú, nahrádzajú alebo odstraňujú ľubovoľný prvok z pôvodnej fotografie, okrem orezania, nie sú povolené. Jedinou prípustnou úpravou je odstránenie prachu alebo digitálneho šumu. Prevedenie fotografie do monochromatického obrazu je prijateľné. Iné derivácie vrátane infračerveného prenosu nie sú povolené. Všetky povolené úpravy musia byť prirodzené.

08dec/18

calendar

Calendar photo salon STROM 2019

dead line

jury

result jury

vernissage

exhibition

catalog

10.Februar 2019

15-16 Februar 2019

28.Februar 2019

6. April 2019

7 - 30 April 2019

5. May 2019

14júl/17

Vstupný formulár

Vstupný formulár pre 34. ročník fotosalóna STROM

Elektronický vstupný formulár na 34. fotografickom salóne STROM 2019.
Nahrávajte fotografie maximálnej veľkosti  súboru  2 mega bajty  a  len vo formáte  .jpg    Ak posielate súbory väčšie ako 2 Mega bajty,  zobrazí sa chybové hlásenie a vaše fotky budú zamietnuté.

Maximálne rozmery:

široká 1280 pixelov a 800 pixelov vysoká. Pre obrázky vyfotografované vo výške, môže byť maximálna veľkosť 800 pixelov. Veľmi veľké obrázky nie sú vhodné.

Ako znížiť veľké súbory?
Možno najjednoduchší spôsob, ako zmeniť veľkosť súboru, je zníženie kvality obrazu z 11 alebo 12 na hodnotu 9,  vo photoshope.Upozornenie: Pri viacnásobnom nahratí fotografií, budú akceptované len posledne nahraté fotografie!


Pre nahrávanie súborov stlačte zobrazené logo STROMu:

Špeciálne znaky.

Špeciálne znaky, ako napríklad; : # & \ / ‘Ä, ľ.š.č.ť.ž.ý.á.í.é. ‘  budú odstránené z vášho vstupu, takže sa vyhnite ich používaniu.

Tieto znaky môžu narušiť spracovanie vašich údajov.


Dôležité: Nahrávanie formulára ukončite stlačením tlačítka –

Be careful. To end the entry form, press this button.
V prípade problému s nahrávaním fotografií, zašlite tieto priamo na Email: strom.eu@gmail.com

Priložte tiež nasledovné údaje:

MENO:

PRIEZVISKO:

ADRESA:

Email:

14júl/17

Entry form

34-th Photo Salon STROM 2018

Electronic entry form at the 34-th Photographic salon STROM 2018 subject only to open Max file size is 2 mega bytes   .jpg   files ONLY if you send files larger than 2 Mega bytes,
you get an error message, and your photos will be rejected.

Maximum dimensions:

1280 pixels wide and 800 pixels high.  For images photographed in height, may be the maximum size of 800 to level.   Extra large images are not eligible.


Important: To close the form, just press –

Be careful. To end the entry form, press this button.


How to reduce your large files?
Perhaps the easiest way to change the file size is reducing the image quality of 11 or 12 to a value of 9.Note: When you upload multiple photos, only the last recorded photos will be accepted!


To insert images, press this logo STROM – button:

Special Characters.

Special characters such as , ; : # & \ /ˇ ´ ä,ľ.š.č.ť.ž.ý.á.í.é.’ will be eliminated from your input so please avoid use of them.

These characters can interfere with processing of your data/entry.If you have a problem uploading photos, please send them directly to Email:     strom.eu@gmail.com

Please also attach the following information:

NAME:

NAME:

ADDRESS:

E-mail:

22jún/17

Porota

Členovia poroty na 34. ročníka fotosalóna STROM

 

 

Zdenek Kostka  EFIAP   Slovenská republika

Otto Jirka  AFIAP      Česká republika

Martin Sprušanský AFIAP  Slovenská republika

 

16jún/17

note

 

NOTE:

By the sole act of submitting his/her images or files to a salon under FIAP Patronage, the entrant accepts without exception and with no objection that the submitted images can be investigated by FIAP to establish if these obey to FIAP regulations and definitions even if the entrant is not a member of FIAP; that FIAP will use any means at its disposal for this undertaking; that any refu- sal to cooperate with FIAP or any refusal to submit the original files as captured by the camera, or failure to provide sufficient evidence, will be sanctioned by FIAP and that in case of sanctions following the non compliance with FIAP regulations, the name of the entrant will be released in any form useful to inform the breaches of the rules. It is recommended to leave the EXIF data in the submitted files intact in order to ease eventual investigations.

 

16jún/17

Participation fee

Participation fee:

 

– one section: 10€,       – two sections : 12€      -three sections : 15€

Ways of payment   :       – via PayPal fotostrom@centrum.sk

–  send money into Bank Account Number:

IBAN  :     SK79 5600 0000 0083 3987 0001

SWIFT :   KOMASK2X

Name Account:    OZ Fotosalon STROM

Bank name :    Prima banka Slovensko a.s.

The deliveries received without complete payment for their participation on The Photo Salon STROM, will neither be introduced to the jury. 

 

Direct link to the Participation  fee.
16jún/17

Definitions

 

Definition of the black and white photography (monochrome)

A black and white work fitting from the very dark grey (black) to the very clear grey (white) is a monochrome work with the various shades of grey. A black and white work toned entirely in a single colour will remain a monochrome work able to stand in the black and white category; such a work can be reproduced in black and white in the catalogue of a salon under FIAP Patro- nage. On the other hand a black and white work modified by a partial toning or by the addition of one colour becomes a colour work (polychrome) to stand in the colour category; such a work requires colour reproduction in the catalogue of a salon under FIAP Patronage.

PSA Definition of Monochrome

A monochrome image is defined as having varying shades of no more than one color (various shades of that color from very light to very dark) but it may be any single color. Multi-toned images (various shades of two or more colors) and greyscale images with an added accent color are not acceptable in Monochrome Class sections and must be entered in Color Class sections.

PSA Definition of Photo Travel

A Photo Travel image must express the feeling of a time and place, and portray a land, its distinctive features or culture in its natural state. There are no geographical limitations. Close up pictures of people or objects must include distinguishable environment. Techniques that add to, relocate, replace or remove any element of the original image, except by cropping, are not permitted. All adjustments must appear natural. Conversion to full monochrome is acceptable. Derivations, including infrared, are unacceptable.

16jún/17

Proposition

34.  International Photo salon STROM

Organizers:
Občianske združenie STROM Ružomberok
Mesto Ružomberok
ŽSK  –  Liptovské múzeum v Ružomberku
Zväz slovenských fotografov

Preamble:

The Photo Salon STROM is open for both amateur and professional photographers from all over the world.
The participant may be rejected when the organizer or their agent, according to their reasonable discretion, believes the entry does not conform to the exhibition rules and conditions as well as to ethical principles of the photographic companies FIAP, PSA, RPS and ZSF.
The photographs must be taken with a light capturing media, made by an applicant on emulsions for photographic uses or they must be received on a digital media.
By virtue of submitting an entry (the form can be found on www.fotostrom.eu), the entrant certifies the work as his own and permits the organizer to reproduce all or part of the entered material free of charge for publication and/or display in media related to the exhibition. This may include low resolution posting on the organizer´s website.
The Photo Salon STROM assumes no liability of any misuse of copyright. The photographs can be obtained either digitally or via converting of analogue materials into digital ones through a digital reformatting process (e.g. by scanning).

NOTE:

By the sole act of submitting his/her images or files to a salon under FIAP Patronage, the entrant accepts without exception and with no objection that the submitted images can be investigated by FIAP to establish if these obey to FIAP regulations and definitions even if the entrant is not a member of FIAP;  that FIAP will use any means at its disposal for this undertaking; that any refusal to cooperate with FIAP or any refusal to submit the original files as captured by the camera, or failure to provide sufficient evidence, will be sanctioned by FIAP and that in case of sanctions following the non compliance with FIAP regulations, the name of the entrant will be released in any form useful to inform the breaches of the rules. It is recommended to leave the EXIF data in the submitted files intact in order to ease eventual investigations.
If at any time, it is determined in the reasonable discretion of the exhibition organizer or the judges before, during, or after the judging of an exhibition that an entrant has submitted entries where one or more images may fail to comply with these Conditions of Entry, including the stated definitions, the exhibition organizers reserve the right to delete the entry from the exhibition and void any or all acceptances or awards in connection with the exhibition. Fees may be forfeited or refunded in these circumstances. The entrant acknowledges that the decision of the exhibition organizers or the judges is final.
In order to ensure that images comply with the Conditions of Entry and definitions, the exhibition organizers may carry out reasonable measures to verify that:

  1. a) the images are the original work of the entrant and
  2. b) the images comply with the rules and definitions as set out in these Conditions of Entry.

These steps include, but are not limited to, questioning any entrant, requiring the submission of RAW files or other digital files representing the original capture of the submitted image(s), confronting the entrant with evidence that one or more submitted images fails to comply with the Conditions of Entry (also known as Entry Rules), and offering the entrant a reasonable opportunity to provide counter evidence to refute the exhibition organizer’s evidence by a set deadline. Such entries that are not cleared or are still questionable after the entrant has presented evidence may be considered in breach of these Conditions of Entry, and declined. Such entries may be referred to PSA for further investigation of possible ethics violations.
PSA retains the right to investigate in any way all complaints/suspicions of breaches of entry conditions, impose sanctions if deemed necessary, void the acceptances of any image found to violate the PSA rules, include the entrant’s name on the list of sanctions provided to Exhibitions, and share such investigations with FIAP. Entrants automatically agree to these terms by the act of entering the Exhibition and agree to cooperate with any investigation.

DATA PROTECTION:

By entering this exhibition, you are explicitly consenting to the personal details you have supplied, including email addresses, being held, processed and used by the exhibition organizers for purposes associated with this exhibition. You also explicitly consent to such information being sent to organizations which have accorded official recognition, patronage or accreditation to this exhibition. You acknowledge and accept that entering this exhibition means that the status and results of your entry may be made public.
Your email address and contact information will not be made public.

Propositions for the 34rd International Photo Salon STROM

The Photo Salon STROM 2019 is only digital photo salon.
The author can send their digital photographs via an electronic form on our website. The photographs will be presented to the jury on a screen, using the data projector, and evaluated by the jury anonymously.

The judging rule:

Entries are limited to not more than 4 images per section, category, or class. An entrant’s four images will be distributed throughout four rounds of judging in that section.
The participants can obtain the catalogue from our website in “.pdf” format..
Only awarded authors will be given the printed catalogue.
DIGITAL FILES OF PHOTOGRAPHS

  • Landscape photography – 4 photographs of .jpg type with 1280 x 800 pixels. File size max. 2MB -PID
  • Open theme – 4 photographs of .jpg type with 1280 x 800 pixels. File size max. 2MB -PID
  • A photograph for the theme Travel – 4 photographs of .jpg type with 1280 x 800 pixels. File size max. 2MB -TD

The photograph must contain their title in Slovak or English language, stated in the registration form. Files are sent using the form published on our website.  www.fotostrom.eu.
Files received on CDs will be accepted but they will not be returned back to their authors.
All the STROM Photo Salon categories are under the patronage of FIAP, PSA, RPS and ZSF.

The DVD will be sent to all selected authors.
Price and honourable mentions:
GRAND PRICE – Photosalon  STROM for all photos
The Best  autor FIAP – Blue pin for all photos
The Mayor of the town of Ruzomberok for all photos
The jury can award more prizes: STROM Photosalon
Photographic sosiety: FIAP PSA ZSF
Digital photo – Landscape Gold medal Gold medal Gold medal
2x honourable mention 2x honourable mention 3x honourable mention
Digital photos – open thema Gold medal Gold medal Gold medal
2x honourable mention 2x honourable mention 3x honourable mention
Digital photos – travel Gold medal Gold medal Gold medal
2x honourable mention 2x honourable mention 3x honourable mention
Jury  of the 34rd STROM photographic salon:

Otto Jirka EFIAP   Czech republic
Zdeněk Kostka EFIAP   Slovakia
Martin Sprušanský AFIAP  Slovakia

Calendar salon:

dead line–                   10. February 2019
jury–                           15-16. February  2019
result jury –                28. February  2019
vernissage–                6. April  2019
exhibition–                  7. April  – 1. May  2019
catalog and DVD–       5. May  2019

Participation fee:

Electronic category   – one section: 10€,       – two section : 12€      -Three sections : 15€
Ways of payment   :       – via PayPal fotostrom@centrum.sk
–  send money into Bank Account Number: IBAN SK79 5600 0000 0083 3987 0001
The deliveries received without complete payment for their participation on The Photo Salon STROM 2019, will not be introduced to the jury.

The full definition of travel:

A Photo Travel image expresses the characteristic features or culture of a land as they are found naturally. There are no geographic limitations.  Images from events or activities arranged specifically for photography, or of subjects directed or hired for photography are not appropriate.  Close up pictures of people or objects must include features that provide information about the environment.  Techniques that add, relocate, replace or remove any element of the original image, except by cropping, are not permitted. The only allowable adjustments are removal of dust or digital noise, restoration of the appearance of the original scene, and complete conversion to greyscale monochrome. Other derivations, including infrared, are not permitted. All allowed adjustments must appear natural.