All posts by admin

08dec/20

calendar

Calendar photo salon STROM 2021

dead line

jury

result jury

vernissage

exhibition

catalog

21.Februar 2021

27-28 Februar 2021

7.Mar. 2021

10. April 2021

11 - 30 April 2021

5. May 2021

08dec/20

Vstupný formulár

Vstupný formulár pre 36. ročník fotosalóna STROM

Elektronický vstupný formulár na 36. fotografickom salóne STROM 2021.
Nahrávajte fotografie maximálnej veľkosti  súboru  2 mega bajty  a  len vo formáte  .jpg    Ak posielate súbory väčšie ako 2 Mega bajty,  zobrazí sa chybové hlásenie a vaše fotky budú zamietnuté.

Maximálne rozmery:

široká 1280 pixelov a 800 pixelov vysoká. Pre obrázky vyfotografované vo výške, môže byť maximálna veľkosť 800 pixelov. Veľmi veľké obrázky nie sú vhodné.

Ako znížiť veľké súbory?
Možno najjednoduchší spôsob, ako zmeniť veľkosť súboru, je zníženie kvality obrazu z 11 alebo 12 na hodnotu 9,  vo photoshope.Upozornenie: Pri viacnásobnom nahratí fotografií, budú akceptované len posledne nahraté fotografie!


Pre nahrávanie súborov stlačte zobrazené logo STROMu:

Špeciálne znaky.

Špeciálne znaky, ako napríklad; : # & \ / ‘Ä, ľ.š.č.ť.ž.ý.á.í.é. ‘  budú odstránené z vášho vstupu, takže sa vyhnite ich používaniu.

Tieto znaky môžu narušiť spracovanie vašich údajov.


Dôležité: Nahrávanie formulára ukončite stlačením tlačítka –

Be careful. To end the entry form, press this button.
V prípade problému s nahrávaním fotografií, zašlite tieto priamo na Email: strom.eu@gmail.com

Priložte tiež nasledovné údaje:

MENO:

PRIEZVISKO:

ADRESA:

Email:

08dec/20

charakteristiky fotografovania

Vyhlásenie PSA k vytvoreniu fotografií:

Existuje jedno nekompromisné pravidlo, ktorého duch musí byť vždy dodržaný a platí pre všetky sekcie ponúkané na výstavách uznaných PSA .

Dobré životné podmienky subjektu sú dôležitejšie ako fotografie.

To znamená, že postupy, ako je vnadenie jedincov živým tvorom a odstraňovanie vtákov z hniezd na účely získania fotografie, sú veľmi neetické a takéto fotografie nie sú povolené na žiadnych výstavách PSA.

Existuje tiež politika PSA v oblasti používania leteckého snímkovania – lietadiel, vrtuľníkov a dronov. Tieto pravidlá nájdete na

https://psa-photo.org/index.php?psa-policies#drone.

Účelom tejto politiky je, aby sa zabránilo rušeniu iných osôb alebo zvierat, ktoré budú alebo môžu spôsobiť poruchy v ich bežnej činnosti alebo narušiť spôsob, akým sú  osoby alebo zvieratá v interakcii s ich prostredím. Vstup na túto výstavu vyžaduje, aby vystavovatelia súhlasili s touto a ďalšími pravidlami PSA.

Obsah obrázkov musí zodpovedať týmto všeobecným podmienkam a definíciám divízií a sekcií uvedeným v týchto podmienkach. Fotografie, ktoré – podľa výhradného názoru porotcov alebo organizátorov výstavy – nie sú v súlade s predpismi – budú pravdepodobne diskvalifikované, takže si účastník môže byť vedomý problému pri zvažovaní vstupu na iné výstavy uznané PSA.

Ak je kedykoľvek podľa rozumného uváženia organizátora výstavy alebo rozhodcov pred, počas alebo po posúdení výstavy, účastník prihlásil príspevky, pri ktorých jeden alebo viac obrázkov nemusí vyhovovať týmto Podmienkam vstupu, vrátane uvedených definícií, organizátori výstavy si vyhradzujú právo vymazať prihlášku z výstavy a zrušiť akékoľvek alebo všetky prevzatia alebo ocenenia súvisiace s výstavou. Za týchto okolností môžu poplatky prepadnúť alebo sa vrátiť. Účastník berie na vedomie, že rozhodnutie organizátorov výstavy alebo porotcov je konečné. Aby sa zabezpečilo, že obrázky zodpovedajú podmienkam vstupu a definíciám, môžu organizátori výstavy vykonať primerané opatrenia na overenie toho, že:

  1. obrázky sú pôvodným dielom súťažiaceho
  2. obrázky zodpovedajú pravidlám a definíciám stanoveným v týchto podmienkach vstupu. Tieto kroky zahŕňajú preverenie všetkých účastníkov, alebo niektorých,  požadujúc predloženie súborov RAW alebo iných digitálnych súborov predstavujúcich pôvodné zachytenie predložených obrázkov. Konfrontácia účastníka s dôkazmi, že jeden alebo viac predložených obrázkov nie je v súlade s podmienkami vstupu (tiež známe ako pravidlá vstupu), a ponúknutie účastníkovi primeranej príležitosti poskytnúť dôkaz na vyvrátenie pochybností organizátora výstavy v stanovenom termíne. Takéto záznamy, ktoré nie sú schválené alebo sú stále otázne po predložení dôkazov účastníkom, môžu byť považované za porušenie týchto podmienok vstupu a môžu byť odmietnuté. Takéto záznamy môžu byť postúpené PSA na ďalšie prešetrenie možného porušenia etiky.

PSA si vyhradzuje právo akýmkoľvek spôsobom vyšetrovať všetky sťažnosti / podozrenia na porušenie vstupných podmienok, ukladať sankcie, ak to považuje za potrebné, zrušiť akceptovanie akýchkoľvek fotografií, o ktorých sa zistí, že porušujú pravidlá PSA, zahrnúť meno účastníka na zoznam sankcií poskytnutých výstavám a zdieľať tieto vyšetrovania s FIAP. Účastníci automaticky súhlasia s týmito podmienkami aktom vstupu na výstavu a súhlasia so spoluprácou pri akomkoľvek vyšetrovaní.

Úplná definícia fotografie z ciest :

Fotografia z ciest vyjadruje charakteristické črty alebo kultúru krajiny zo zachovaním ich originálnosti. Neexistujú žiadne geografické obmedzenia. Fotografie  z udalostí alebo aktivít usporiadaných špeciálne pre fotografovanie (aranžované) , objektov nasmerovaných alebo prenajatých na fotografovanie sú neprijateľné. Fotografovanie ľudí alebo objektov musia obsahovať charakteristické znaky, ktoré poskytujú informácie o prostredí v ktorom je osoba, alebo fotografovaný objekt. Techniky, ktoré pridávajú, premiestňujú, nahrádzajú alebo odstraňujú ľubovoľný prvok z pôvodnej fotografie, okrem orezania, nie sú povolené. Jedinou prípustnou úpravou je odstránenie prachu alebo digitálneho šumu. Prevedenie fotografie do monochromatického obrazu je prijateľné. Iné derivácie vrátane infračerveného prenosu nie sú povolené. Všetky povolené úpravy musia byť prirodzené.

08dec/20

ostatné

upozornenie

Tým, že účastník/-čka predkladá svoje fotografie do salónu pod patronátom FIAP súhlasí bez výnimky a bez námietok, že si FIAP môže overiť či fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám FIAP-u aj keď účastník/-čka nie je členom FIAP. FIAP na to použije všetky prostriedky ktoré má k dispozícii. Akékoľvek odmietnutie spolupráce s FIAP, odmietnutie poskytnutia originálu súborov z fotoaparátu, poskytnutia dostatočných dôkazov, bude FIAP sankcionovať zverejnením mena účastníka, ktorý porušil pravidlá FIAP. Z dôvodu prípadnej kontroly zo strany FIAP sa doporučuje (v prípade digitálnej formy účasti), ponechať všetky EXIF údaje v predkladanej digitálnej forme fotografie.

Organizátori salóna sa zaväzujú zaobchádzať so zaslanými fotografiami s maximálnou zodpovednosťou, ale nezodpovedajú za prípadné poškodenie počas prepravy. Fotografie je potrebné doručiť na adresu usporiadateľa. Rozhodnutie poroty je nenapadnuteľné. Výsledky poroty a elektronický katalóg vo formáte “STROM 2021.pdf” budú zverejnené na internete: www.fotostrom.eu

08dec/20

účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok

– za jednu sekciu:  15€    –  za dve sekcie  20€       – za tri sekcie 20€

Možnosti úhrady:  – PayPal :  Fotosalón STROM

Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.:

IBAN  :     SK79 5600 0000 0083 3987 0001

SWIFT :   KOMASK2X

Názov účtu:    OZ Fotosalon STROM

Meno banky :    Prima banka Slovensko a.s.

Do správy pre príjemcu uveďte meno vystavovateľa!

Zásielky bez úhrady celého účastníckeho poplatku nebudú predložené porote.

Pre uskutočnenie platby klikni na logo STROMu.

https://paypal.me/strom2021?locale.x=sk_SK

Platbu je možné uskutočniť aj platobnou kartou.

08dec/20

Kalendár súťaže

Kalendár fotografického salóna STROM 2021

uzávierka

porota

výsledky poroty

vernisáž výstavy

výstava

katalóg

21. február 2021

27 -28 február 2021

7..marec 2021

10.apríl 2021

11 - 30 apríl 2021

5.máj 2021

08dec/20

Definitions

Definition of the black and white photography (monochrome)

A black and white work fitting from the very dark grey (black) to the very clear grey (white) is a monochrome work with the various shades of grey. A black and white work toned entirely in a single colour will remain a monochrome work able to stand in the black and white category; such a work can be reproduced in black and white in the catalogue of a salon under FIAP Patro- nage. On the other hand a black and white work modified by a partial toning or by the addition of one colour becomes a colour work (polychrome) to stand in the colour category; such a work requires colour reproduction in the catalogue of a salon under FIAP Patronage.

PSA Definition of Monochrome

A monochrome image is defined as having varying shades of no more than one color (various shades of that color from very light to very dark) but it may be any single color. Multi-toned images (various shades of two or more colors) and greyscale images with an added accent color are not acceptable in Monochrome Class sections and must be entered in Color Class sections.

PSA Definition of Photo Travel

A Photo Travel image must express the feeling of a time and place, and portray a land, its distinctive features or culture in its natural state. There are no geographical limitations. Close up pictures of people or objects must include distinguishable environment. Techniques that add to, relocate, replace or remove any element of the original image, except by cropping, are not permitted. All adjustments must appear natural. Conversion to full monochrome is acceptable. Derivations, including infrared, are unacceptable.

By the sole act of submitting his/her images or files to a salon under FIAP Patronage, the entrant accepts without exception and with no objection that the submitted images can be investigated by FIAP to establish if these obey to FIAP regulations and definitions even if the entrant is not a member of FIAP;  that FIAP will use any means at its disposal for this undertaking; that any refusal to cooperate with FIAP or any refusal to submit the original files as captured by the camera, or failure to provide sufficient evidence, will be sanctioned by FIAP and that in case of sanctions following the non compliance with FIAP regulations, the name of the entrant will be released in any form useful to inform the breaches of the rules. It is recommended to leave the EXIF data in the submitted files intact in order to ease eventual investigations.

If at any time, it is determined in the reasonable discretion of the exhibition organizer or the judges before, during, or after the judging of an exhibition that an entrant has submitted entries where one or more images may fail to comply with these Conditions of Entry, including the stated definitions, the exhibition organizers reserve the right to delete the entry from the exhibition and void any or all acceptances or awards in connection with the exhibition. Fees may be forfeited or refunded in these circumstances. The entrant acknowledges that the decision of the exhibition organizers or the judges is final.

In order to ensure that images comply with the Conditions of Entry and definitions, the exhibition organizers may carry out reasonable measures to verify that:

  1. a) the images are the original work of the entrant and
  2. b) the images comply with the rules and definitions as set out in these Conditions of Entry.

These steps include, but are not limited to, questioning any entrant, requiring the submission of RAW files or other digital files representing the original capture of the submitted image(s), confronting the entrant with evidence that one or more submitted images fails to comply with the Conditions of Entry (also known as Entry Rules), and offering the entrant a reasonable opportunity to provide counter evidence to refute the exhibition organizer’s evidence by a set deadline. Such entries that are not cleared or are still questionable after the entrant has presented evidence may be considered in breach of these Conditions of Entry, and declined. Such entries may be referred to PSA for further investigation of possible ethics violations.

PSA retains the right to investigate in any way all complaints/suspicions of breaches of entry conditions, impose sanctions if deemed necessary, void the acceptances of any image found to violate the PSA rules, include the entrant’s name on the list of sanctions provided to Exhibitions, and share such investigations with FIAP. Entrants automatically agree to these terms by the act of entering the Exhibition and agree to cooperate with any investigation.

DATA PROTECTION

By entering this exhibition, you are explicitly consenting to the personal details you have supplied, including email addresses, being held, processed and used by the exhibition organizers for purposes associated with this exhibition. You also explicitly consent to such information being sent to organizations which have accorded official recognition, patronage or accreditation to this exhibition. You acknowledge and accept that entering this exhibition means that the status and results of your entry may be made public.

Your email address and contact information will not be made public.

 

PSA Statement on Subject Matter

There is one hard and fast rule, whose spirit must be observed at all times and applies to all sections offered in PSA recognised exhibitions.

The welfare of the subject is more important than the photograph.

This means that practices such as baiting of subjects with a living creature and removal of birds from nests, for the purpose of obtaining a photograph, are highly unethical, and such photographs are not allowed in any PSA exhibitions.

There is also a PSA policy on the use of aerial photography – aircraft, helicopters and drones.  This policy can be found at

https://psa-photo.org/index.php?psa-policies#drone.

The purpose of this policy is to prevent any interference with other individuals or animals which will or may cause a disturbance in their normal activity or disrupt the way any individuals or animals interact with their environment. Entry in this exhibition requires exhibitors to agree to this and other PSA policies

The content of images must comply with these General Conditions and with the Division and Section definitions listed in these conditions. Images that – in the sole opinion of the judges or the Exhibition Organizers – do not comply are likely to be disqualified so the entrant may be aware of the problem when considering entry into other PSA recognized exhibitions.

08dec/20

note

NOTE:

By the sole act of submitting his/her images or files to a salon under FIAP Patronage, the entrant accepts without exception and with no objection that the submitted images can be investigated by FIAP to establish if these obey to FIAP regulations and definitions even if the entrant is not a member of FIAP; that FIAP will use any means at its disposal for this undertaking; that any refu- sal to cooperate with FIAP or any refusal to submit the original files as captured by the camera, or failure to provide sufficient evidence, will be sanctioned by FIAP and that in case of sanctions following the non compliance with FIAP regulations, the name of the entrant will be released in any form useful to inform the breaches of the rules. It is recommended to leave the EXIF data in the submitted files intact in order to ease eventual investigations.

08dec/20

Entry form

36-th Photo Salon STROM 2021

Electronic entry form at the 36-th Photographic salon STROM 2021 subject only to open Max file size is 2 mega bytes   .jpg   files ONLY if you send files larger than 2 Mega bytes,
you get an error message, and your photos will be rejected.

Maximum dimensions:

1280 pixels wide and 800 pixels high.  For images photographed in height, may be the maximum size of 800 to level.   Extra large images are not eligible.


Important: To close the form, just press –

Be careful. To end the entry form, press this button.


How to reduce your large files?
Perhaps the easiest way to change the file size is reducing the image quality of 11 or 12 to a value of 9.Note: When you upload multiple photos, only the last recorded photos will be accepted!


To insert images, press this logo STROM – button:

Special Characters.

Special characters such as , ; : # & \ /ˇ ´ ä,ľ.š.č.ť.ž.ý.á.í.é.’ please do not use from your input so please avoid use of them.

These characters can interfere with processing of your data/entry.If you have a problem uploading photos, please send them directly to Email:     strom.eu@gmail.com

Please also attach the following information:

NAME:

NAME:

ADDRESS:

E-mail: