All posts by admin

08dec/18

Propozície

34. Medzinárodný fotografický salón STROM

 

Organizátor:  Občianske združenie STROM Ružomberok

Mesto Ružomberok

ŽSK -Liptovské múzeum v Ružomberku

Zväz slovenských fotografov

Preanbula.

Fotografický salón STROM organizuje občianske združenie STROM pod záštitou primátora mesta Ružomberok.

Fotografický salón STROM  je otvorený pre všetkých amatérskych i profesionálnych fotografov z celého sveta.

Účastník môže byť z podujatia vylúčený, ak  organizátor,  alebo jeho zástupca  je podľa uváženia a presvedčenia uistený, že prihláška nie je v súlade s výstavnými pravidlami a podmienkami, ako aj s etickými princípmi fotografických spoločností FIAP , PSA, RPS a ZSF.

Fotografie musia pochádzať z médií zachycujúcich svetlo, urobené prihlasovateľom, na fotografické emulzie, alebo získané na digitálnom médiu. Na základe zaslania vstupného formulára, – formulár je uverejnený na web stránkach www.fotostrom.eu –  účastník osvedčuje práce ako jeho vlastné, a umožňuje organizátorovi reprodukovať celky alebo časti zaslaného materiálu bez nároku na odmenu za zverejnenie a zobrazovať ich v médiách propagujúcich uvedenú výstavu. To sa týka aj uverejnenia fotografií na internetových stránkach organizátora v nízkom rozlíšení.

Salón nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie autorských práv. Fotografie môžu byť získané digitálne, alebo naskenované z tradičných filmov na vytvorenie digitálneho súboru.

 UPOZORNENIE:

Tým, že účastník/-čka predkladá svoje fotografie do salónu pod patronátom FIAP súhlasí bez výnimky a bez námietok, že si FIAP môže overiť či fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám FIAP-u aj keď účastník/-čka nie je členom FIAP. FIAP na to použije všetky prostriedky ktoré má k dispozícii. Akékoľvek odmietnutie spolupráce s FIAP, odmietnutie poskytnutia originálu súborov z fotoaparátu, poskytnutia dostatočných dôkazov, bude FIAP sankcionovať zverejnením mena účastníka, ktorý porušil pravidlá FIAP. Z dôvodu prípadnej kontroly zo strany FIAP sa doporučuje (v prípade digitálnej formy účasti), ponechať všetky  EXIF údaje v predkladanej digitálnej forme fotografie.

Ak sa rozhodne usporiadateľ výstavy alebo porota pred, počas alebo po vyhodnotení výstavy, že účastník predložil fotografie, v ktorých nespĺňa  jedena alebo viac fotografií tieto podmienky, alebo aj niektorú z uvedených definícií, organizátori výstavy si vyhradzujú právo odstrániť tieto fotografie z výstavy a zrušiť akékoľvek alebo všetky akceptácie či ocenenia v súvislosti s výstavou. Vstupné poplatky môžu byť za týchto okolností prepadnuté alebo vrátené. Autor – účastník uznáva, že rozhodnutie organizátorov výstavy alebo poroty je konečné.

S cieľom zabezpečiť, aby fotografia zodpovedala podmienkam vstupu a definíciám, organizátori výstavy môžu vykonať primerané opatrenia na overenie toho, či:

a) fotografie sú pôvodnou prácou účastníka (y)

b) fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám uvedeným v týchto podmienkach vstupu.

Tieto kroky zahŕňajú okrem iného možnosť spochybňovať každého účastníka, môže sa požadovať predloženie súborov RAW alebo iných digitálnych súborov, ktoré reprezentujú pôvodné zachytenie predloženej fotografie alebo fotografií, pričom účastníkovi sú vystavené dôkazy o tom, že jeden alebo viac odoslaných obrázkov nie je v súlade s podmienkami vstupu (známymi aj ako propozície súťaže) a ponúknuť účastníkovi primeranú možnosť poskytnúť dôkazné prostriedky na vyvrátenie dôkazu organizátora výstavy v stanovenom termíne. Takéto záznamy, ktoré sú vymazané alebo sú stále sporné aj po tom, ako účastník predložil dôkazy, možno považovať za porušenie týchto podmienok vstupu a môžu byť odmietnuté. Takéto záznamy môžu byť odovzdané do PSA na ďalšie vyšetrovanie prípadného porušenia etiky.

PSA si zachováva právo akýmkoľvek spôsobom vyšetrovať všetky sťažnosti / podozrenia z porušenia podmienok vstupu, uložiť sankcie, ak to bude považovať za potrebné, zrušiť akceptovanie akéjkoľvek fotografie, pri ktorej zistí porušenie pravidiel PSA, zahrnúť meno účastníka do zoznamu sankcií poskytnutých výstavám a zdieľať takéto vyšetrovania s FIAP. Účastníci automaticky súhlasia s týmito podmienkami na základe s podmienkami vstupu na výstavu a súhlasia s tým, že budú spolupracovať s akýmkoľvek vyšetrovaním.

OCHRANA DÁT

Prihlásením sa na túto výstavu výslovne súhlasíte s použitím osobných údajov, ktoré ste poskytli, vrátane e-mailových adries, ktoré organizátori, spracúvajú a využívajú na účely spojené s touto výstavou. Taktiež výslovne súhlasíte s tým, aby boli takéto informácie zaslané organizáciám, ktoré na túto výstavu uznali oficiálne uznanie, patronát alebo akreditáciu. Beriete na vedomie a akceptujete, že vstup na túto výstavu znamená, že stav a výsledky vášho vstupu môžu byť zverejnené.

Vaša e-mailová adresa a kontaktné informácie nebudú zverejnené.

Propozície 34. ročníka fotografického salóna STROM

Fotosalón STROM 2019 je digitálny fotosalón.

Autor môže zaslať svoje digitálne fotografie cez vstupný formulár uverejnený na našej stránke. Fotografie  budú porotou vyhodnocované premietaním data projektorom na plátno úplne anonymne.

Hodnotiace pravidlo:

Prihlášky sú obmedzené na maximálne  4 fotografie za sekciu, kategóriu alebo triedu. Súťažné štyri snímky budú hodnotené v  štyroch kolách jednotlivo  v danej sekcii.

Účastníci majú možnosť získať katalóg z našej stránky vo formáte .pdf .

Tlačený katalóg s DVD dostanú len ocenení autori.

DIGITÁLNE SÚBORY FOTOGRAFIÍ

 –   fotografia krajiny –  4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB – PID

–   voľná téma  – 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB – PID

  fotografia cestovanie – 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px. Max. veľkosť súboru 2MB – PID

Fotografia musí obsahovať názov v slovenskom alebo anglickom jazyku uvedený priamo v prihlasovacom formulári. Súbory sú zasielané formulárom cez internet uverejnený na tejto web stránke.

Súbory na CD budú akceptované, ale nebudú autorom vrátené.

Všetky uvedené kategórie fotosalóna STROM sú pod patronátom FIAP, RPS, PSA a ZSF.

CENY A OCENENIA

GRAND PRICE – fotoslóna STROM  Zo všetkých fotografií
Najúspešnejší autor FIAP –

modrý odznak

 Zo všetkých fotografií
Cena primátora mesta Ružomberok  Zo všetkých fotografií
Porota môže udeliť ďalšie ceny: Fotosalóna  STROM
Fotografické   zväzy : FIAP PSA ZSF
Digitálna fotografia – krajina Zlatá medaila Zlatá medaila Cena ZSF
2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie
Digitálna fotografia – voľná téma Zlatá medaila Zlatá medaila Cena ZSF
2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie
Digitálna fotografia – cestovanie Zlatá medaila Zlatá medaila Cena ZSF
2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie

Členovia poroty na 34. ročníku fotosalóna STROM

Otto Jirka EFIAP                       Česká republika

Zdeněk Kostka  EFIAP               Slovenská republika

Martin Sprušanský AFIAP          Slovenská republika

Kalendár súťaže

uzávierka súťaže-     10.2.2019

porota-                  15-16.2. 2019

výsledky poroty –     28.2.2019

vernisáž-                6.4.2019

výstava –                7.4. – 1.5.2019

katalóg a DVD-        5.5.2019

Účastnícky poplatok

– za jednu sekciu:  10€    –  za dve sekcie   12€       – za tri sekcie 15€

Možnosti úhrady:     – PayPal fotostrom@centrum.sk

–  Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.: IBAN                                    SK79 5600 0000 0083 3987 0001  – Do správy pre prijímateľa uviesť meno autora zaslaných fotografií.

Zásielky bez úhrady celého účastníckeho poplatku nebudú predložené porote.

Úplná definícia fotografie z ciest :

Fotografia z ciest vyjadruje charakteristické črty alebo kultúru krajiny zo zachovaním ich originálnosti. Neexistujú žiadne geografické obmedzenia. Fotografie  z udalostí alebo aktivít usporiadaných špeciálne pre fotografovanie (aranžované) , objektov nasmerovaných alebo prenajatých na fotografovanie sú neprijateľné. Fotografovanie ľudí alebo objektov musia obsahovať charakteristické znaky, ktoré poskytujú informácie o prostredí v ktorom je osoba, alebo fotografovaný objekt. Techniky, ktoré pridávajú, premiestňujú, nahrádzajú alebo odstraňujú ľubovoľný prvok z pôvodnej fotografie, okrem orezania, nie sú povolené. Jedinou prípustnou úpravou je odstránenie prachu alebo digitálneho šumu. Prevedenie fotografie do monochromatického obrazu je prijateľné. Iné derivácie vrátane infračerveného prenosu nie sú povolené. Všetky povolené úpravy musia byť prirodzené.

08dec/18

calendar

Calendar photo salon STROM 2019

dead line

jury

result jury

vernissage

exhibition

catalog

10.Februar 2019

15-16 Februar 2019

28.Februar 2019

6. April 2019

7 - 30 April 2019

5. May 2019

21feb/18

Akceptované fotografie – téma Cestovanie / accepted photos Travel

Zoznam autorov   /   akceptovaných fotografií.

List of authors and accepted photos.

V tomto zozname sú len autori, ktorý majú aspoň jednu akceptovanú fotografiu.

This list only author who has accepted at least one photo.

Thema :  Fotografia – Cestovanie / Photo – Travel

COUNTRY SURNAME – NAME TITLE
Australia Ioannou Michael At Attention
Wei Linda Ky Skill2
Bad Day
Austria Habringer Wolfgang Windmuehlen 904
Belgium Cochain Vincent A l assaut des chutes
Cuppens Jos Lachen
Zitten met krant
Simon Claude Gloomy Himba girl
Bosnia and Herzegovina Ibrahimi Edmond morning on the cobblestone
Zahirovic Samir Guillemins 3
Selfie
Canada Kwan Phillip Aurora Dance 42
Croatia Kucelin Zvonko in expectation
Cyprus Andreou Andreas L. AROUND THE TABLE
Gregoriou Ricos Andreas i am here
Czech Republic Evjak Jaromir Pasak krav
Denmark Moeller Nicolaj 09.11
France Frances Georges Catalan Human Tower
Cavallers abraçats
Morata Alain GAZTELUGAXTE
Germany Heinzl Roland Träume
Greece Pantazis Chris Malvasia 2
Hong Kong Fong Hoi Yan Going up 2 BW
Lam wendy wai man buddha makers
going home
Hungary Kerekes Istvan Life in Balkan
Shepherd girl
China Alexandrino Lei Airosa dens of misery
Chai Jiajun Bangladesh5
 Hong Kong Chan H.W. Running of the Bulls 1 Pamplona
 China Chen Lanfeng Hope home XC
Chen Xinxin go home
Through windows
Jurong Yu Spectacular views in Xinjiang 37
Li Ming Country conductor
Luo Yan Bull market 3
Wan Yi communicate by telephone 3
Wang Li Camels Walkig in Snowy Bashang
Wenjie Luo expectation
the fun in leisure time
Xiping An family photograph
Xu Xiaomei Home way 1
Ice age 2
Zheng Chengle A drop in the ocean
Zheng Xiaoyun Farmer
Happy time
Zhou Lihe Male
Vicissitudes of time
India Banerjee Sounak Desert Horizons
Blue Mountains
The Monk Walk
Basak Sanjib CONNECTION
DOWN MEMORY LANE
THE HOLY MAN OF VRINDAVAN
Bhattacharyya Saurabh Lonza 1
Bose Santanu BLESSING WITH FLOWERS
Chowdhury Shirshendu RUN OF JOY
Das Avishek Sequence at Work
Das Subrata Kumar Concert
Das  Sudip Key Monastery 1
Lines
Dey Nishit Deoria Tal
Dolui Kaushik Dankar Gompa.jpg
Ghosh Indrajit PILGRIMAGE
Hore Santanu DOCKING
Kandhakrishnan Senthilkumar Bagan Stories
LightenUp
Little Fun
Maulik Sudipta Abode
Mukhopadhyay Bhaskar boy & devotees
Pramanik Narayan GAJON PIERCING-3
Roy Saikat Chatting
Singh Avanish BELIEVES
Thakurta Sandeep Kumar 2 TIER RESERVATION
Israel Goldin Leonid In a month of sundays
Male and female
The Portuguese Liquor
Tram for dreams
Makarov Alexander Among the Guri
Italy Bugli Pietro On the streets of Sestri Levante
De Leonardis Roberto Milan67
Rome20
Macao Cheang Sherman Tea Transport
Chiang Ka Chon Morning at the Terraces
Fu Kin Keong Fishing in Morning Fog
Farmhouse Kitchen
Ng Fong Chi Sailing in mist
Father with kids
Netherlands Bink Huub Dufftown HG 1
Verheesen Will Countryside
Saint Stefano Square
New Zealand Peng Jiongxin Happy Event
Norway Alfheim Olav-Inge Bodoe Harbour
Froystein Gaute Enjoying the show
Poland Duczynski Maciej Tatra 51
Russian Federation Anisimov Sergey Faster than the wind
Slovakia Alcnauer Julius Alcnauer Behind the Window
Alcnauer Human
Fekete Jozef Kralovna vecera
Gres Jan Cyklistika
Holop Frantisek Galaxie
Kolenicova Magdalena Jeruzalem Mur narekov
Jeruzalem-cintorin posledna rozlucka
Kralovensky Peter Benatky 15
Kremenova Lubica Dawn in Monument Valley
Minar Patrik Carriers
Drying fishes
Trying to get home
Miskuf Gabriel Pohoda
Pastucha Daniel Spis Castle I
Rebro Marcel Bishwa Ithema II
On the roof
Schmida Lubomir Huty
Skuta Vladimir Horsky nosic
Skutova Maria Vsetci sa ponahlaju 1
Szabo Ladislav The Old Shepherd
Toldi Zoran Homeward
Vaculikova Silvia Chlapec a fontana
Slovenia Sfiligoj Zdenka Toscana Church
Spain Peiro Miguel Afueras de Helsinki
Turkey Turk Reyhan cheerful children
children games in fog
Uluc Nuket orange house.jpg
United Arab Emirates Clement Carol Kidish Practice
Living on Smoke
United Kingdom Clark Peter Zodiac at Jokulsarlon
Cowhig Ferg Dodging the pot holes
Overtaken
Davies Sian Camargue Horses
Duncan Greg Embroidery Group
Hoskins Colin CLEVEDON PIER
HAVANA CUBA
21feb/18

Akceptované fotografie – Téma : fotografie krajiny / accepted photos Landscape

Zoznam autorov   /   akceptovaných fotografií.

List of authors and accepted photos.

V tomto zozname sú len autori, ktorý majú aspoň jednu akceptovanú fotografiu.

This list only author who has accepted at least one photo.

Thema :  Fotografia krajiny / Photo Landscape

 COUNTRY SURNAME – NAME TITLE
Australia Moritz Vicki Zen 6
Wei Linda Ky Firsr Light
Growth Rings2
Austria Habringer Wolfgang Autumn Comes 17
Almsee 48
Ennsberg 66
Belgium Callens Frank Atlantic Sunset
Cochain Vincent Lever soleil dans les montagnes
Simon Claude Evening in Deadvlei
Lonely death
Van Dessel Frederik Canyon
Sunset
Bosnia and Herzegovina Ibrahimi Edmond yet another tree
Slobodan Krstic Bilecko jezero 5
Zahirovic Samir Glacier
Bulgaria Todorov Nikifor St Ivan Rilski
Canada Kwan Phillip Aurora Over Devils Teeth 12
Devils Teeth 21
Tam Kam Chiu Toronto in Winter
Scarborough island
Croatia Kucelin Zvonko landscape-31
vrana-7
Cyprus Gokyigit Mehmet coral bay
thin line
Gregoriou Ricos Andreas The Rock
Czech Republic Jirka Otto ZIMNI ALEJ
LETNI ALEJ
PODZIMNI ALEJ
Knapik Zdenek Krajina pod Palavou
Novotny Frantisek Field II
Spring composition
Zahornacky Jan Well against the light
Denmark Jensen Erik Tree on the top
France Morata Aalain COURBES NB
ST SAUVEUR 2
ZK BRUMES
Germany Heinzl Roland Unterwelt
Hochhaus Alexander Creater lake
Sulfunic field
Sunrise
Seichter Roland Misty Morning
Greece Pantazis Chris The sound of silence 10
Hong Kong Fong Hoi Yan Sunrise in Myanmar 2
Lam wendy wai man frozen bubbles
Hungary Jakus Csaba Light Shower
Kerekes Istvan Alpen tale
China Alexandrino Lei Airosa Autumnal Situ Gunung
Daybreak in Old Bagan
Chai Jiajun Yuanyang3
 Hong Kong Chan H.W. Their universe 2
 China Chen Lanfeng Aerial view of gossip city CX1
Huang Haiyan Madagascar12
Jurong Yu Guangxi Langshan Mountain 4
Li Ming mosque on the sea
Ping Lu Ali secret
Mysterious forest
Wan Yi Terraced field 27
Tianshan
Wenjie Luo Fairy rhythm
Fairyland
strange and steep
The dazzling flow
Xiping An soip of life
Zheng Chengle Impression of tea mountain
Waterwheel house
Zheng Kai KALAJUN  Grassland
Zheng Xiaoyun Storm
At the foot of the snow
Dawn
Zhou Lihe Go to sea
Prairie gentleman
Sunset Song
India Banerjee Sounak Mirror of Nature bw
Basak Sanjib SYMMETRY
Bhattacharyya Saurabh Landscape 2
Landscape 7
Das Sharmali GREEN TOUCH
Dolui Kaushik Confluence II
Manimahesh peak
First light
Goswami Tapoban shyak
Kandhakrishnan Senthilkumar Balloons over Bagan
Sunrise Over Lan Ha Bay
Maulik Sudipta Flowing river
Moonlighted riverbed
Roysarkar Tamal Landscape 3
Sunset at Dzukuo 4
Sanyal Trina Fogi morning
Singh Avanish Day to Night
VICTORIA REFLECTION
Thakurta Sandeep Kumar SUNRISE ON AMADABALAM 01
Israel Goldin Leonid A sharp turn
At the Edge of the Earth
Makarov Alexander Cappadocia from Above-3
Italy Bugli Pietro Landscape with homestead
Gaberthuel Walter Wonderful Autumn
Incerti Andrea Trees in full
Lonely tree
Tagliani Roberto Bagan
Virgilio Bardossi Vald’Arbia
New Zealand Peng Jiongxin Dream Sea Reef
Forgotten Place
Norway Alfheim Olav-Inge Aurora river II
Godafoss V
Solbjorn
Volandstinden I
Froystein Gaute Lines in stone
Showers of snow
Solnedgang
Poland Duczynski Maciej Tatra 41
Tkocz Henryk Silence
silence 2
Wojcieszak Janusz Minimalist landscape
Cinque Torri
Russian Federation Anisimov Sergey Baikal-Olkhon 4
Ice of Greenland 27
Iceland 10
Mountains of Greenland 7
Suloev Alexey Racing on the reindeer-Yamal
Slovakia Branislav Sranko Fisherman
Journey
Tuscany
Compton Iain Neist Point
Gavura Juraj Mysterium krajiny I.
Gmiterko Jan trees in fog
Gres Jan Tre Cime
Hliva Zdeno Liptovska
Slnko v sieti
Traja
Veterna
Hudak Slavko Four
Starec
Janovcik Jaroslav ÄŽumbier
Jaroslav Moravcik Svitanie na Liptovskej Mare
Kremenova Lubica Lubica Kremenova – Islands
Ladislav Weber Ano Krivan
Matejcek Peter Krajina zapadajuceho slnka
Mlynarcik Gabriel Tatransky I
Tatransky II
Papp Frantisek Osamoteny
Rano
Pastucha Daniel Morning in Passo Giau
Langkofel Dolomity
Ra Gusela Dolomity
Sassolungo Dolomity
Pelachy Jozef Osamela
Nad mestom
Za polom
Kostolik
Polacek Jozef ÄŚakanie 1…
Purtz Martin V krajine hmiel 2.jpg
V krajine hmiel 3.jpg
V krajine hmiel 4.jpg
Rebro Marcel Lihgt spot
Prague is awakeing
Salis Pavol Zatoka
Schmida Lubomir Light in Kralova Hola 1
Light in Kralova Hola 2
Skuta Vladimir Reflexie
Tunak Maros dva stromy
Vlcek Vladimir Biele okno
Zjavenie
Slovenia Boznar Emil LAND
THE GULL WAS HERE
Sfiligoj Zdenka Fire
Switzerland Albrecht Urs Bashang sunrise4
Taiwan, Province of China Wang Lung-Tsai Desert1
Great Wall2
stream
Turkey Turk Reyham small town
Uluc Nuket a taste of everthing
United Arab Emirates Clement Carol Day rising
United Kingdom Cathie Brian Brimilsvellir Footsteps
Moody Elgol
Clark Peter Eilean Donan Castle Scotland
Godafoss in Winter
Cowhig Ferg After the storm
Church Rock
Buttermere Reflections
Guardian
Davies Sian Dawn Mist
Dawn Jokulsarlon beach
Moonlight over Vestrahorn
Duncan Greg Lofoten Island Shoreline
Womack Stephen Richard Dunstanburgh Castle
High Tide Mappleton
USA Sharma Shalabh Antelope canyon
Palouse Falls
Tran Sa Kim OnThe Rice Field
Working At The Salt Marsh
14júl/17

Vstupný formulár

Vstupný formulár pre 34. ročník fotosalóna STROM

Elektronický vstupný formulár na 34. fotografickom salóne STROM 2018.
Nahrávajte fotografie maximálnej veľkosti  súboru  2 mega bajty  a  len vo formáte  .jpg    Ak posielate súbory väčšie ako 2 Mega bajty,  zobrazí sa chybové hlásenie a vaše fotky budú zamietnuté.

Maximálne rozmery:

široká 1280 pixelov a 800 pixelov vysoká. Pre obrázky vyfotografované vo výške, môže byť maximálna veľkosť 800 pixelov. Veľmi veľké obrázky nie sú vhodné.

Ako znížiť veľké súbory?
Možno najjednoduchší spôsob, ako zmeniť veľkosť súboru, je zníženie kvality obrazu z 11 alebo 12 na hodnotu 9,  vo photoshope.Upozornenie: Pri viacnásobnom nahratí fotografií, budú akceptované len posledne nahraté fotografie!


Pre nahrávanie súborov stlačte zobrazené logo STROMu:

Špeciálne znaky.

Špeciálne znaky, ako napríklad; : # & \ / ‘Ä, ľ.š.č.ť.ž.ý.á.í.é. ‘  budú odstránené z vášho vstupu, takže sa vyhnite ich používaniu.

Tieto znaky môžu narušiť spracovanie vašich údajov.V prípade problému s nahrávaním fotografií, zašlite tieto priamo na Email: strom.eu@gmail.com

Priložte tiež nasledovné údaje:

MENO:

PRIEZVISKO:

ADRESA:

Email:

14júl/17

Entry form

34-th Photo Salon STROM 2018

Electronic entry form at the 34-th Photographic salon STROM 2018 subject only to open Max file size is 2 mega bytes   .jpg   files ONLY if you send files larger than 2 Mega bytes,
you get an error message, and your photos will be rejected.

Maximum dimensions:

1280 pixels wide and 800 pixels high.  For images photographed in height, may be the maximum size of 800 to level.   Extra large images are not eligible.

How to reduce your large files?
Perhaps the easiest way to change the file size is reducing the image quality of 11 or 12 to a value of 9.Note: When you upload multiple photos, only the last recorded photos will be accepted!


To insert images, press this logo STROM – button:

Special Characters.

Special characters such as , ; : # & \ /ˇ ´ ä,ľ.š.č.ť.ž.ý.á.í.é.’ will be eliminated from your input so please avoid use of them.

These characters can interfere with processing of your data/entry.If you have a problem uploading photos, please send them directly to Email:     strom.eu@gmail.com

Please also attach the following information:

NAME:

NAME:

ADDRESS:

E-mail:

22jún/17

Porota

Členovia poroty na 34. ročníka fotosalóna STROM

 

 

Zdenek Kostka  EFIAP   Slovenská republika

Otto Jirka  AFIAP      Česká republika

Martin Sprušanský AFIAP  Slovenská republika

 

16jún/17

Víťazné fotografie / Winning photos

Ocenení autori na 33. ročníku fotografického salóna STROM Ružomberok

Autorom gratulujeme.

AWARDS BY AUTHORS ON THE 33rd YEAR OF PHOTOGRAPHIC SALON STROM RUZOMBEROK
Congratulations to the author.

 

Cowhig Ferg The Best Autor United Kingdom Blue pin FIAP
Otvorená téma /  Open Thema Link na galériu otvorenej témy Link to an open theme gallery
Seichter Roland Lifeguard Germany Gold medal FIAP
Tomelleri Giuseppe Relax Italy Gold Medal PSA
Dolui Kaushik The lines II India Gold Medal RPS
Tam Kam Chiu Relax going Canada HM FIAP
Callens Frank Les pecheries de St Brevin Belgium HM FIAP
Alexandrino Lei Airosa Escape from the kids Macau HM PSA
Gmiterko Jan windows Slovakia HM PSA
Pelachy Peter Expresia 2 Slovakia HM RPS
Cowhig Ferg Tri Coloured heron with fish United Kingdom HM RPS
Ahmad Bengin Prayer of Kurdistan Horse United Arab Emirates HM ZSF
Minar Patrik Winter Slovakia HM ZSF
Soon Seng Leong fish seller 524 Malaysia HM ZSF
Cheang Sherman Playing Time Macao Price ZSF
Rebro Marcel Train jumpers Slovakia The mayor of the city
Leung Kwok Keung Long corridor Hong Kong Diplom STROM
Fotografia krajiny / Landscape photo Link na galériu témy fotografia krajiny Link to gallery of landscape photography theme
Zheng Kai KALAJUN  Grassland China Grand Prix STROM
Tkocz Henryk Silence Poland Gold Medal FIAP
Basak Sanjib SYMMETRY India Gold medal PSA
Alfheim Olav-Inge Godafoss V Norway Gold medal RPS
Kerekes Istvan Alpen tale Hungary HM FIAP
Alexandrino Lei Airosa Autumnal Situ Gunung Macau HM FIAP
Froystein Gaute Showers of snow Norway HM PSA
Pelachy Jozef Nad mestom Slovakia HM PSA
Womack Stephen Richard High Tide Mappleton United Kingdom Prize ZSF
Zhou Lihe Prairie gentleman China HM RPS
Xiping An soip of life China HM RPS
Pantazis Chris The sound of silence 10 Greece HM ZSF
Novotny Frantisek Spring composition Czech republic HM ZSF
Anisimov Sergey Ice of Greenland 27 Russian Federation HM ZSF
Van Dessel Frederik Sunset Belgium Diplom STROM
Téma cestovanie / Travel photo Link na galériu témy cestovanie Link to gallery travel themes
Basak Sanjib DOWN MEMORY LANE India Gold medal  FIAP
Banerjee Sounak Desert Horizons India Gold medal  PSA
Fu Kin Keong Farmhouse Kitchen Macao Gold medal  RPS
Cheang Sherman Tea Transport Macao HM FIAP
Ng Fong Chi Sailing in mist Macao HM FIAP
Wei Linda Ky Bad Day Australia HM PSA
Chowdhury Shirshendu RUN OF JOY India HM PSA
Fong Hoi Yan Going up 2 BW Hong Kong HM RPS
Szabo Ladislav The Old Shepherd Slovakia HM RPS
Clement Carol Living on Smoke United Arab Emirates Prize ZSF
Kolenicova Magdalena Jeruzalem-cintorin posledna rozlucka Slovakia HM ZSF
Turk Reyhan children games in fog Turkey HM ZSF
Basak Sanjib THE HOLY MAN OF VRINDAVAN India Diplom STROM
16jún/17

Akceptované fotografie – Otvorená téma / accepted photos Open thema

Zoznam autorov   /   akceptovaných fotografií.

List of authors and accepted photos.

V tomto zozname sú len autori, ktorý majú aspoň jednu akceptovanú fotografiu.

This list only author who has accepted at least one photo.

Thema :  OPEN

COUNTRY SURNAME – NAME PHOTO TITLE
Australia Ioannou Michael Fingernail Inspection
Moritz Vicki Eildon fishing
Sze Mathew Cycle Racing No.2
Wei Linda Ky Back Home
Dust Shower
My World 2
Belgium Callens Frank The Strings of Erasmus
Les pecheries de St Brevin
QuaY
Cochain Vincent Danse armenienne
Diagonale corporelle
Simon Claude Bushmen generations
Frozen jets
Bosnia and Herzegovina Ibrahimi Edmond girl from another town
solitude of the passenger wagon
Zahirovic Samir Avatar
Beauty in Black
Canada Kwan Phillip Down the Path
Aurora dance 81
Lake Reflection 7
Tam Kam Chiu Bull wrestling
Relax going
Croatia Knebl Biljana Exit
Kucelin Zvonko breaking through
Stanusic Ilija Just looking
Cyprus Andreou Andreas L. FOREST ANGEL
Gokyigit Mehmet mythological
Gregoriou Ricos Andreas im feeling your touch
Pictorial mood
Ileri Tevfik PHOTO GRAPH
FACE TO FACE
Czech Republic Durdik Jiri And one man
Zahornacky Jan The morning of the Church
Jirka Otto KVETOUCI MORAVA
Knapik Zdenek Krizovatky
Latal Frantisek Optimist
Single
Navrat Karel Bila dama
Novotny Frantisek Green clutch
France Morata  Alan DEB 12
NAV 6 CHAUME
Germany Hochhaus Alexander Cinderella
To emote
Seichter Roland Colorful
Lifeguard
Hong Kong Lam Wendy Wai Man herd of cows
lady in blue
see through
Leung Kwok Keung Hawker Miss Watermelon
Long corridor
Hungary Jakus Csaba Our street
Kerekes Istvan The yawning
Gabor gipsy
China Alexandrino Lei Airosa Escape from the kids
Kungfu Tea Master 06
Chai Jiajun Bangladesh25
 Hong Kong Chan H.W. Street with rain 12
 China Chen Lanfeng Populus soul3
Chen Xinxin Grab sheep on horse 2
Huang Haiyan Namibia red clay figurine2
Ji Zhiming fighting
Jurong Yu Life in Daliangshan 20
Kai Zheng Morning dance
Rime Island
Luo Yan Bangladesh 49
Mo Zhigang Quiet Populus
Ping Lu Ink cents cents
Wan Yi Canyon 14
Wenjie Luo Goku is coming
soaking up the sunshine
The calling from ancient time
Xiping An Lake of autumn 1
Old towering 1
Xu Xiaomei Camel caravan 3
Zhang Ruihong fight
The Ship
Zheng Chengle Homeland
Rolling circle
Zheng Xiaoyun Journey
India Banerjee Shantanu THE FUTURE ALWAYS GO AHEAD
Banerjee Sounak Stripes of Nature
Men who stare at goats
Pathway of Colours
Basak Sanjib WAITING
FISHY EYES
Bhattacharya Sanghamitra QUEEN OF A MOMENT
GEOMETRY IN MOTION
Bhattacharyya Saurabh Baby 1
Little girl 4
Naga sadhu
Das Subrata Kumar Portrait in golden gear
PORTRAIT IN PINK
Das Sudip Curious
Mirror
Deb Sadhan Dream Boats II
Dolui Kaushik Moving Forward
Parallel lines II
The lines II
Dutta Nirupam Play Boy 2
Riya Eyes
Goswami Tamal oven
Kandhakrishnan Senthilkumar Friendship
Queen of Birds
Maulik Sudipta Faces of Gajon
Mukhopadhyay Bhaskar depression
boy with a cap
Pramanik Narayan IN THE FURNACE
Roy Saikat The Questioning Eye
Roysarkar Tamal Misty Sunrise
Sanyal Trina Joyful Face
Lone Walker
Israel Goldin Leonid BE SEEN BY MILLIONS
Ideal Figure
Night tram
Makarov Alexander Triangles
Makarov Zinaida In the Evening
Italy Bugli Pietro Pilgrim to Assisi
Incerti Andrea Lucky fishing
Man with umbrella
Simaz Dario Mario bird on the lake 2
Tomelleri Giuseppe The Mask
Relax
Virgilio Bardossi Abbandono
Macao Cheang Sherman Playing Time
Red Angel
Chiang Ka Chon The Smoking Man 10
Heavy Punch 10
Left Blow
Fu Kin Keong Follow my footsteps
Ng Fong Chi Hitting iron
Kids time
Boxing 2
Malaysia Soon Seng Leong fish seller 524
hard working 38
woven rattan basket 89
stand up 128
Norway Alfheim Olav-Inge Erlingbu 9
Froystein Gaute The thinker
Poland Tkocz Henryk Rescued
Romania Jakab Tibor Musical bodyscape 9626
Russian Federation Anisimov Sergey Nina 45
Race 8
Suloev Alexey Bear family
Night Morane-Canada
Slovakia Fekete Jozef Furman
Filicko Milan stefan
sindliar
Gmiterko Jan windows
Istonova Lubomira Basketbalista.jpg
Moravcik Jaroslav Jesen v Kvacianskej doline
Kremenova Lubica Position
Lelak Jan Stretnutie
Macko Dusan Tvary a svetlo
Minar Patrik Winter
Mlynarik Tomas Vecerne ticho
Pastucha Daniel Guardian
Pelachy Peter Expresia 1
Expresia 2
Expresia 3
Kinofilm
Prochazka Viliam Rain 1
Rain 2
Rain 3
Purtz Martin Jesenˆ pod horami 1.jpg
Rebro Marcel Train jumpers
The art of the levitation
Pilgrims are coming
Salisova Zuberova Lucia Pred zrodenim
Schmida Lubomir Light 2
Liptovska Mara
Impressions Tatry
Skuta Peter Dragonfly
Szabo Ladislav Abandoned Saxon Church Interior
Toldi Zoran The lumberjack
Urbanova Nicol Nature power
Vaculikova Silvia Mala thajska Karenka
Slovenia Boznar Emil GOLDEN HOUR
Sfiligoj Zdenka Look
Shadow
Segantini
Sweden Jerlemar Nils-Erik Mine Worker No 6
Turkey Turk Reyhan woman in color
Uluc Nuket a modern mosque
United Arab Emirates Ahmad Bengin Prayer of Kurdistan Horse
Syrian Refugee Seeks a Living
The Call in Liwa Desert
Clement Carol Arty
Flaming Sand
In the morning
United Kingdom Boyd Cyril Wining
Clark Raudisandur Churchyard
Heinabergsjokull Lagoon
Cowhig Ferg Barn Owl on the wing
Lift Off
Tri Coloured heron with fish
Davies Sian Country Cowboy
My Home
The Rent Collector
Duncan Greg Mud Racing 01
Sitting Under The Light
Womack Stephen Richard Earth Girl
Figure Study
Red Scarf