Category Archives: Slovenské – MENU

08dec/18

Propozície

34. Medzinárodný fotografický salón STROM

 

Organizátor:  Občianske združenie STROM Ružomberok

Mesto Ružomberok

ŽSK -Liptovské múzeum v Ružomberku

Zväz slovenských fotografov

Preanbula.

Fotografický salón STROM organizuje občianske združenie STROM pod záštitou primátora mesta Ružomberok.

Fotografický salón STROM  je otvorený pre všetkých amatérskych i profesionálnych fotografov z celého sveta.

Účastník môže byť z podujatia vylúčený, ak  organizátor,  alebo jeho zástupca  je podľa uváženia a presvedčenia uistený, že prihláška nie je v súlade s výstavnými pravidlami a podmienkami, ako aj s etickými princípmi fotografických spoločností FIAP , PSA, RPS a ZSF.

Fotografie musia pochádzať z médií zachycujúcich svetlo, urobené prihlasovateľom, na fotografické emulzie, alebo získané na digitálnom médiu. Na základe zaslania vstupného formulára, – formulár je uverejnený na web stránkach www.fotostrom.eu –  účastník osvedčuje práce ako jeho vlastné, a umožňuje organizátorovi reprodukovať celky alebo časti zaslaného materiálu bez nároku na odmenu za zverejnenie a zobrazovať ich v médiách propagujúcich uvedenú výstavu. To sa týka aj uverejnenia fotografií na internetových stránkach organizátora v nízkom rozlíšení.

Salón nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie autorských práv. Fotografie môžu byť získané digitálne, alebo naskenované z tradičných filmov na vytvorenie digitálneho súboru.

 UPOZORNENIE:

Tým, že účastník/-čka predkladá svoje fotografie do salónu pod patronátom FIAP súhlasí bez výnimky a bez námietok, že si FIAP môže overiť či fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám FIAP-u aj keď účastník/-čka nie je členom FIAP. FIAP na to použije všetky prostriedky ktoré má k dispozícii. Akékoľvek odmietnutie spolupráce s FIAP, odmietnutie poskytnutia originálu súborov z fotoaparátu, poskytnutia dostatočných dôkazov, bude FIAP sankcionovať zverejnením mena účastníka, ktorý porušil pravidlá FIAP. Z dôvodu prípadnej kontroly zo strany FIAP sa doporučuje (v prípade digitálnej formy účasti), ponechať všetky  EXIF údaje v predkladanej digitálnej forme fotografie.

Ak sa rozhodne usporiadateľ výstavy alebo porota pred, počas alebo po vyhodnotení výstavy, že účastník predložil fotografie, v ktorých nespĺňa  jedena alebo viac fotografií tieto podmienky, alebo aj niektorú z uvedených definícií, organizátori výstavy si vyhradzujú právo odstrániť tieto fotografie z výstavy a zrušiť akékoľvek alebo všetky akceptácie či ocenenia v súvislosti s výstavou. Vstupné poplatky môžu byť za týchto okolností prepadnuté alebo vrátené. Autor – účastník uznáva, že rozhodnutie organizátorov výstavy alebo poroty je konečné.

S cieľom zabezpečiť, aby fotografia zodpovedala podmienkam vstupu a definíciám, organizátori výstavy môžu vykonať primerané opatrenia na overenie toho, či:

a) fotografie sú pôvodnou prácou účastníka (y)

b) fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám uvedeným v týchto podmienkach vstupu.

Tieto kroky zahŕňajú okrem iného možnosť spochybňovať každého účastníka, môže sa požadovať predloženie súborov RAW alebo iných digitálnych súborov, ktoré reprezentujú pôvodné zachytenie predloženej fotografie alebo fotografií, pričom účastníkovi sú vystavené dôkazy o tom, že jeden alebo viac odoslaných obrázkov nie je v súlade s podmienkami vstupu (známymi aj ako propozície súťaže) a ponúknuť účastníkovi primeranú možnosť poskytnúť dôkazné prostriedky na vyvrátenie dôkazu organizátora výstavy v stanovenom termíne. Takéto záznamy, ktoré sú vymazané alebo sú stále sporné aj po tom, ako účastník predložil dôkazy, možno považovať za porušenie týchto podmienok vstupu a môžu byť odmietnuté. Takéto záznamy môžu byť odovzdané do PSA na ďalšie vyšetrovanie prípadného porušenia etiky.

PSA si zachováva právo akýmkoľvek spôsobom vyšetrovať všetky sťažnosti / podozrenia z porušenia podmienok vstupu, uložiť sankcie, ak to bude považovať za potrebné, zrušiť akceptovanie akéjkoľvek fotografie, pri ktorej zistí porušenie pravidiel PSA, zahrnúť meno účastníka do zoznamu sankcií poskytnutých výstavám a zdieľať takéto vyšetrovania s FIAP. Účastníci automaticky súhlasia s týmito podmienkami na základe s podmienkami vstupu na výstavu a súhlasia s tým, že budú spolupracovať s akýmkoľvek vyšetrovaním.

OCHRANA DÁT

Prihlásením sa na túto výstavu výslovne súhlasíte s použitím osobných údajov, ktoré ste poskytli, vrátane e-mailových adries, ktoré organizátori, spracúvajú a využívajú na účely spojené s touto výstavou. Taktiež výslovne súhlasíte s tým, aby boli takéto informácie zaslané organizáciám, ktoré na túto výstavu uznali oficiálne uznanie, patronát alebo akreditáciu. Beriete na vedomie a akceptujete, že vstup na túto výstavu znamená, že stav a výsledky vášho vstupu môžu byť zverejnené.

Vaša e-mailová adresa a kontaktné informácie nebudú zverejnené.

Propozície 34. ročníka fotografického salóna STROM

Fotosalón STROM 2019 je digitálny fotosalón.

Autor môže zaslať svoje digitálne fotografie cez vstupný formulár uverejnený na našej stránke. Fotografie  budú porotou vyhodnocované premietaním data projektorom na plátno úplne anonymne.

Hodnotiace pravidlo:

Prihlášky sú obmedzené na maximálne  4 fotografie za sekciu, kategóriu alebo triedu. Súťažné štyri snímky budú hodnotené v  štyroch kolách jednotlivo  v danej sekcii.

Účastníci majú možnosť získať katalóg z našej stránky vo formáte .pdf .

Tlačený katalóg s DVD dostanú len ocenení autori.

DVD bude zaslané všetkým vybraným autorom.

DIGITÁLNE SÚBORY FOTOGRAFIÍ

 –   fotografia krajiny –  4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB – PID

–   voľná téma  – 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB – PID

  fotografia cestovanie – 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px. Max. veľkosť súboru 2MB – PID

Fotografia musí obsahovať názov v slovenskom alebo anglickom jazyku uvedený priamo v prihlasovacom formulári. Súbory sú zasielané formulárom cez internet uverejnený na tejto web stránke.

Súbory na CD budú akceptované, ale nebudú autorom vrátené.

Všetky uvedené kategórie fotosalóna STROM sú pod patronátom FIAP, RPS, PSA a ZSF.

CENY A OCENENIA

GRAND PRICE – fotoslóna STROM  Zo všetkých fotografií
Najúspešnejší autor FIAP –

modrý odznak

 Zo všetkých fotografií
Cena primátora mesta Ružomberok  Zo všetkých fotografií
Porota môže udeliť ďalšie ceny: Fotosalóna  STROM
Fotografické   zväzy : FIAP PSA ZSF
Digitálna fotografia – krajina Zlatá medaila Zlatá medaila Cena ZSF
2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie
Digitálna fotografia – voľná téma Zlatá medaila Zlatá medaila Cena ZSF
2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie
Digitálna fotografia – cestovanie Zlatá medaila Zlatá medaila Cena ZSF
2x čestné uznanie 2x čestné uznanie 3x čestné uznanie

Členovia poroty na 34. ročníku fotosalóna STROM

Otto Jirka EFIAP                       Česká republika

Zdeněk Kostka  EFIAP               Slovenská republika

Martin Sprušanský AFIAP          Slovenská republika

Kalendár súťaže

uzávierka súťaže-     10.2.2019

porota-                  15-16.2. 2019

výsledky poroty –     28.2.2019

vernisáž-                6.4.2019

výstava –                7.4. – 1.5.2019

katalóg a DVD-        5.5.2019

Účastnícky poplatok

– za jednu sekciu:  10€    –  za dve sekcie   12€       – za tri sekcie 15€

Možnosti úhrady:     – PayPal fotostrom@centrum.sk

–  Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.: IBAN                                    SK79 5600 0000 0083 3987 0001  – Do správy pre prijímateľa uviesť meno autora zaslaných fotografií.

Zásielky bez úhrady celého účastníckeho poplatku nebudú predložené porote.

Úplná definícia fotografie z ciest :

Fotografia z ciest vyjadruje charakteristické črty alebo kultúru krajiny zo zachovaním ich originálnosti. Neexistujú žiadne geografické obmedzenia. Fotografie  z udalostí alebo aktivít usporiadaných špeciálne pre fotografovanie (aranžované) , objektov nasmerovaných alebo prenajatých na fotografovanie sú neprijateľné. Fotografovanie ľudí alebo objektov musia obsahovať charakteristické znaky, ktoré poskytujú informácie o prostredí v ktorom je osoba, alebo fotografovaný objekt. Techniky, ktoré pridávajú, premiestňujú, nahrádzajú alebo odstraňujú ľubovoľný prvok z pôvodnej fotografie, okrem orezania, nie sú povolené. Jedinou prípustnou úpravou je odstránenie prachu alebo digitálneho šumu. Prevedenie fotografie do monochromatického obrazu je prijateľné. Iné derivácie vrátane infračerveného prenosu nie sú povolené. Všetky povolené úpravy musia byť prirodzené.

14júl/17

Vstupný formulár

Vstupný formulár pre 34. ročník fotosalóna STROM

Elektronický vstupný formulár na 34. fotografickom salóne STROM 2019.
Nahrávajte fotografie maximálnej veľkosti  súboru  2 mega bajty  a  len vo formáte  .jpg    Ak posielate súbory väčšie ako 2 Mega bajty,  zobrazí sa chybové hlásenie a vaše fotky budú zamietnuté.

Maximálne rozmery:

široká 1280 pixelov a 800 pixelov vysoká. Pre obrázky vyfotografované vo výške, môže byť maximálna veľkosť 800 pixelov. Veľmi veľké obrázky nie sú vhodné.

Ako znížiť veľké súbory?
Možno najjednoduchší spôsob, ako zmeniť veľkosť súboru, je zníženie kvality obrazu z 11 alebo 12 na hodnotu 9,  vo photoshope.Upozornenie: Pri viacnásobnom nahratí fotografií, budú akceptované len posledne nahraté fotografie!


Pre nahrávanie súborov stlačte zobrazené logo STROMu:

Špeciálne znaky.

Špeciálne znaky, ako napríklad; : # & \ / ‘Ä, ľ.š.č.ť.ž.ý.á.í.é. ‘  budú odstránené z vášho vstupu, takže sa vyhnite ich používaniu.

Tieto znaky môžu narušiť spracovanie vašich údajov.


Dôležité: Nahrávanie formulára ukončite stlačením tlačítka –

Be careful. To end the entry form, press this button.
V prípade problému s nahrávaním fotografií, zašlite tieto priamo na Email: strom.eu@gmail.com

Priložte tiež nasledovné údaje:

MENO:

PRIEZVISKO:

ADRESA:

Email:

22jún/17

Porota

Členovia poroty na 34. ročníka fotosalóna STROM

 

 

Zdenek Kostka  EFIAP   Slovenská republika

Otto Jirka  AFIAP      Česká republika

Martin Sprušanský AFIAP  Slovenská republika

 

16jún/17

Kalendár súťaže

Kalendár fotografického salóna STROM 2019

uzávierka

porota

výsledky poroty

vernisáž výstavy

výstava

katalóg

10. február 2019

15 - 16 február 2019

28. február 2019

6.apríl 2019

7 - 30 apríl 2019

5 máj 2019

16jún/17

kto sme

Sme občianske združenie, ktoré má za svoj cieľ propagovať fotografiu v oblasti prírody a ekológie.

V tejto činnosti pracujeme už 32 rokov. Za tento dlhý čas nám prešlo cez ruky tisíce fotografií, ktoré odborná porota  posúdila, vyhodnotila a ocenila tie najhodnotnejšie práce. Snažíme sa, aby človek, fotograf pranieroval krivdy na životnom prostredí so stredobodom pozornosti na strom, na strom bez ktorého si život na našej zemi nevieme ani predstaviť.

Nebránime sa ani pohľadom na hospodárske, umelecké a úžitkové hodnoty  stromu, ako drevnej suroviny a nemysliteľný život bez neho. Radi uvítame vaše postrehy z prechádzok po prírode či  meste kde bude zachytený v obrazovej kompozícii tento nevyhnutný a pre život nenahraditeľný STROM.

 

16jún/17

charakteristiky fotografovania

Charakteristika fotografovania pre tému Cestovanie podľa pokynov PSA:

 

 

Fotografia musí vyjadrovať pocit, čas a miesto zobrazenia v krajine.

Musia byť zachované charakteristické kultúrne črty vo svojom prirodzenom stave. Vo fotografii nie sú žiadne geografické obmedzenia. Fotografovanie ľudí alebo predmetov musí zachovávať charakteristické autentické prostredie.

Techniky, ktoré umožňujú úpravu obrazu – pridanie, premiestnenie, nahradenie alebo odstránenie z pôvodného obrazu nie sú povolené. Všetky úpravy expozície musia vyzerať prirodzene. Monochromatické prevedenie obrazu je prijateľné.

Fotografie v infračervenom prevedení sú neprijateľné.

Úprava v režime HDR je neprijateľná.

 

13jún/17

ostatné

 

 

upozornenie

Tým, že účastník/-čka predkladá svoje fotografie do salónu pod patronátom FIAP súhlasí bez výnimky a bez námietok, že si FIAP môže overiť či fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám FIAP-u aj keď účastník/-čka nie je členom FIAP. FIAP na to použije všetky prostriedky ktoré má k dispozícii. Akékoľvek odmietnutie spolupráce s FIAP, odmietnutie poskytnutia originálu súborov z fotoaparátu, poskytnutia dostatočných dôkazov, bude FIAP sankcionovať zverejnením mena účastníka, ktorý porušil pravidlá FIAP. Z dôvodu prípadnej kontroly zo strany FIAP sa doporučuje (v prípade digitálnej formy účasti), ponechať všetky EXIF údaje v predkladanej digitálnej forme fotografie.

Organizátori salóna sa zaväzujú zaobchádzať so zaslanými fotografiami s maximálnou zodpovednosťou, ale nezodpovedajú za prípadné poškodenie počas prepravy. Fotografie je potrebné doručiť na adresu usporiadateľa. Rozhodnutie poroty je nenapadnuteľné. Výsledky poroty a elektronický katalóg vo formáte “STROM 2018.pdf” budú zverejnené na internete: www.fotostrom.eu

 

09jún/17

účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok

– za jednu sekciu:  10€    –  za dve sekcie   12€       – za tri sekcie 15€

Možnosti úhrady:  – PayPal fotostrom@centrum.sk

–  Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.:

IBAN  :     SK79 5600 0000 0083 3987 0001

SWIFT :   KOMASK2X

Názov účtu:    OZ Fotosalon STROM

Meno banky :    Prima banka Slovensko a.s.

Zásielky bez úhrady celého účastníckeho poplatku nebudú predložené porote.

Priamy odkaz na úhradu účastníckeho poplatku: