Foto salón STROM

Photographic salon STROM - SLOVAKIA
Slovenské - MENU

charakteristiky fotografovania

Vyhlásenie PSA k vytvoreniu fotografií:

Existuje jedno nekompromisné pravidlo, ktorého duch musí byť vždy dodržaný a platí pre všetky sekcie ponúkané na výstavách uznaných PSA .

Dobré životné podmienky subjektu sú dôležitejšie ako fotografie.

To znamená, že postupy, ako je vnadenie jedincov živým tvorom a odstraňovanie vtákov z hniezd na účely získania fotografie, sú veľmi neetické a takéto fotografie nie sú povolené na žiadnych výstavách PSA.

Existuje tiež politika PSA v oblasti používania leteckého snímkovania – lietadiel, vrtuľníkov a dronov. Tieto pravidlá nájdete na

https://psa-photo.org/index.php?psa-policies#drone.

Účelom tejto politiky je, aby sa zabránilo rušeniu iných osôb alebo zvierat, ktoré budú alebo môžu spôsobiť poruchy v ich bežnej činnosti alebo narušiť spôsob, akým sú  osoby alebo zvieratá v interakcii s ich prostredím. Vstup na túto výstavu vyžaduje, aby vystavovatelia súhlasili s touto a ďalšími pravidlami PSA.

Obsah obrázkov musí zodpovedať týmto všeobecným podmienkam a definíciám divízií a sekcií uvedeným v týchto podmienkach. Fotografie, ktoré – podľa výhradného názoru porotcov alebo organizátorov výstavy – nie sú v súlade s predpismi – budú pravdepodobne diskvalifikované, takže si účastník môže byť vedomý problému pri zvažovaní vstupu na iné výstavy uznané PSA.

Ak je kedykoľvek podľa rozumného uváženia organizátora výstavy alebo rozhodcov pred, počas alebo po posúdení výstavy, účastník prihlásil príspevky, pri ktorých jeden alebo viac obrázkov nemusí vyhovovať týmto Podmienkam vstupu, vrátane uvedených definícií, organizátori výstavy si vyhradzujú právo vymazať prihlášku z výstavy a zrušiť akékoľvek alebo všetky prevzatia alebo ocenenia súvisiace s výstavou. Za týchto okolností môžu poplatky prepadnúť alebo sa vrátiť. Účastník berie na vedomie, že rozhodnutie organizátorov výstavy alebo porotcov je konečné. Aby sa zabezpečilo, že obrázky zodpovedajú podmienkam vstupu a definíciám, môžu organizátori výstavy vykonať primerané opatrenia na overenie toho, že:

  1. obrázky sú pôvodným dielom súťažiaceho
  2. obrázky zodpovedajú pravidlám a definíciám stanoveným v týchto podmienkach vstupu. Tieto kroky zahŕňajú preverenie všetkých účastníkov, alebo niektorých,  požadujúc predloženie súborov RAW alebo iných digitálnych súborov predstavujúcich pôvodné zachytenie predložených obrázkov. Konfrontácia účastníka s dôkazmi, že jeden alebo viac predložených obrázkov nie je v súlade s podmienkami vstupu (tiež známe ako pravidlá vstupu), a ponúknutie účastníkovi primeranej príležitosti poskytnúť dôkaz na vyvrátenie pochybností organizátora výstavy v stanovenom termíne. Takéto záznamy, ktoré nie sú schválené alebo sú stále otázne po predložení dôkazov účastníkom, môžu byť považované za porušenie týchto podmienok vstupu a môžu byť odmietnuté. Takéto záznamy môžu byť postúpené PSA na ďalšie prešetrenie možného porušenia etiky.

PSA si vyhradzuje právo akýmkoľvek spôsobom vyšetrovať všetky sťažnosti / podozrenia na porušenie vstupných podmienok, ukladať sankcie, ak to považuje za potrebné, zrušiť akceptovanie akýchkoľvek fotografií, o ktorých sa zistí, že porušujú pravidlá PSA, zahrnúť meno účastníka na zoznam sankcií poskytnutých výstavám a zdieľať tieto vyšetrovania s FIAP. Účastníci automaticky súhlasia s týmito podmienkami aktom vstupu na výstavu a súhlasia so spoluprácou pri akomkoľvek vyšetrovaní.

Úplná definícia fotografie z ciest :

Fotografia z ciest vyjadruje charakteristické črty alebo kultúru krajiny zo zachovaním ich originálnosti. Neexistujú žiadne geografické obmedzenia. Fotografie  z udalostí alebo aktivít usporiadaných špeciálne pre fotografovanie (aranžované) , objektov nasmerovaných alebo prenajatých na fotografovanie sú neprijateľné. Fotografovanie ľudí alebo objektov musia obsahovať charakteristické znaky, ktoré poskytujú informácie o prostredí v ktorom je osoba, alebo fotografovaný objekt. Techniky, ktoré pridávajú, premiestňujú, nahrádzajú alebo odstraňujú ľubovoľný prvok z pôvodnej fotografie, okrem orezania, nie sú povolené. Jedinou prípustnou úpravou je odstránenie prachu alebo digitálneho šumu. Prevedenie fotografie do monochromatického obrazu je prijateľné. Iné derivácie vrátane infračerveného prenosu nie sú povolené. Všetky povolené úpravy musia byť prirodzené.