Foto salón STROM

Photographic salon STROM - SLOVAKIA
Slovenské - MENU

PRAVIDLÁ pre účasť na 37. ročníku Fotosalóna STROM

ORGANIZÁTOR
Medzinárodná výstava umeleckej fotografie STROM 2022 je výstava umeleckej fotografie, ktorú organizuje:
Občianske združenie STROM Ružomberok
Mesto Ružomberok
ŽSK -Liptovské múzeum v Ružomberku
Zväz slovenských fotografov
KONTAKTY
Predseda: Karol Klváček
Fotosalón STROM			Email:     zsfrbk@gmail.com
Námestie slobody 10				strom.eu@gmail.com
03401 Ružomberok			www.fotostrom.eu
Slovakia
SEKCIE
Súťaž je rozdelená do nasledujúcich sekcií:
a) OTVORENÁ TÉMA COLOR	 (iba farba) PSA PIDC
b) KRAJINA			 (PSA PID – iba farba)
c) CESTOVANIE			 (PSA PTD – farebne / čiernobielo)
POPLATOK
- ľubovoľná jedna sekcia		= 15 EUR
- akékoľvek 2 alebo 3 sekcie 		= 20 EUR
15% zľava pre skupinu s 10 až 19 účastníkmi (napr. fotoklub)
Pre skupinu s 20 a viac účastníkmi zľava 25%.
Predseda skupiny je povinný predložiť zoznam členov skupiny e-mailom predsedovi salónu.
KALENDÁR
Uzávierka: 				20. feb. 2022
Termín poroty:	 			26.-27. feb. 2022
Dátum oznámenia výsledkov:		06. Mar. 2022

Termín vernisáže: 			07.05.2022

Z technických dôvodov je posunutý termín vernisáže a výstavy

Dátum výstavy v galérii: 		7. mája - 29. mája 2022

Odoslanie katalógu: 			05. máj 2022
Odoslanie ocenení: 			05. máj 2022
POROTA
- František Látal (EFIAP, PSA***, Česká republika)
- Zdeněk Kostka (EFIAP, Slovensko)
- Vladimír Škuta (MZSF Slovensko)  
Porota hodnotí všetky sekcie salónu.
OCENENIA
Na medzinárodnej výstave STROM 2022 budú udelené tieto medaily:
Modrý odznak FIAP pre najlepšieho autora
3x FIAP Gold;		 			6x čestné uznanie FIAP
3x PSA Gold;					6x čestné uznanie PSA
3x Zlatá medaila Národnej ceny ZSF; 		9x čestné uznanie ZSF
3x medaila STROM; 				9x čestné uznanie STROM
Cena primátora mesta Ružomberok
Organizátor si vyhradzuje právo oceniť najúspešnejších autorov STROM 2022 v závislosti od celkového počtu prihlásených.
Oznámenie výsledkov a  KATALÓG
Oznamovacie karty budú zaslané e-mailom.
Všetci účastníci podujatia (účastníci, ktorí prihlásili fotografie a zaplatili štartovné) dostanú on-line PDF katalóg fotografického podujatia.
Tlačený katalóg dostanú len ocenení autori.
Organizátor urobí všetku možnú starostlivosť pri vybavovaní e-mailov, cien a katalógov,
nepreberá však žiadnu zodpovednosť za škody a straty počas prepravy.
POŽIADAVKY NA FOTOGRAFIE
Táto výstava je otvorená pre kohokoľvek; prihláška však môže byť zamietnutá, ak sa sponzor alebo organizátor výstavy podľa vlastného uváženia domnievajú, že prihláška nie je v súlade s výstavnými pravidlami a týmito podmienkami účasti. Členstvo v žiadnej fotografickej organizácii sa nevyžaduje.
Sankcie: Prihlášky nebudú akceptované od žiadneho účastníka, ktorý je momentálne sankcionovaný PSA.

Hodnotenie hviezdičkami PSA
Na získanie správneho hodnotenia hviezdičkami od PSA musia účastníci uviesť svoje mená a krajinu presne rovnaké na každej výstave. Aliasy nie sú povolené. V prípade zmeny názvu alebo presťahovania do inej krajiny kontaktujte ústredie PSA.

Vytváranie fotografií
Príspevky musia byť zhotovené ako fotografie (fotografie objektov prostredníctvom médií citlivích na svetlo), ktoré súťažiaci vyhotovil na fotografickej emulzii alebo boli získané digitálne.

Certifikácia:
Odoslaním fotografie účastník certifikuje dielo ako svoje vlastné ( Fotografie nesmú obsahovať prvky vytvorené kýmkoľvek iným (napríklad: kliparty, obrázky alebo fotografie od iných osôb stiahnuté z internetu). Aliasy nie sú povolené .
Účastník salóna povoľuje sponzorom bezplatne reprodukovať celý alebo časť prihláseného materiálu na zverejnenie a/alebo zobrazenie v médiách súvisiacich s výstavou. To môže zahŕňať uverejňovanie na webovej stránke v nízkom rozlíšení. Poznámka: Účastníci, ktorí uvedú, že ich obrázky sa nesmú reprodukovať alebo používať, „nebudú mať nárok na ocenenie“ alebo zahrnutie do zoznamov vystavovateľov
- vizuály výstavy „môžu byť diskvalifikované“ sponzormi výstavy. Organizátor salóna nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie autorských práv.

Zmena a počítačová generácia
S výhradou obmedzení divízie (najmä Nature, Photo Travel a Photojournalism) môže autor upraviť fotografie, či už elektronicky alebo inak. Úpravy na vylepšenie fotografií alebo kreatívnu úpravu fotografií sú povolené za predpokladu, že podkladová fotografia zostane zachovaná spôsobom, ktorý je pre diváka zrejmý. Fotografie nemusia byť  vytvorené pomocou počítača a musia byť výhradným dielom autora.

Opätovné použitie akceptovaných obrázkov:
Po akceptovaní fotografie na tejto výstave už nebude možné ho znova prihlásiť do žiadnej nasledovnej výstavy. Môže byť, samozrejme, prihlásený aj na iných výstavách uznaných PSA/FIAP, ale vždy musí mať rovnaký názov.

Vstup:
Vstup pozostáva so štyroch (4) fotografií vložených jedným účastníkom do tej istej sekcie. Účastník môže vstúpiť do konkrétnej sekcie iba raz.
Názvy fotografií:
Každá fotografia musí mať jedinečný názov, ktorý je popisom fotografie. Tento jedinečný názov sa musí použiť na vstup tejto fotografie alebo identickej fotografie na všetky výstavy uznané PSA. Názvy môžu mať maximálne 35 znakov. 
Porotcovia nesmú vidieť žiadne názvy a nič na fotografii nesmie identifikovať autora.
Názvy nesmú obsahovať prípony súborov, ako napríklad .jpg alebo .jpeg (alebo iné názvy súborov nasnímaných fotoaparátom, napríklad IMG 471). Tituly nesmú pozostávať z osobných identifikátorov prípadne rozšírených o číslo; alebo obsahovať slová ako „bez názvu“ alebo „bez mena“.
Tituly sa nesmú skladať výlučne z čísel, pokiaľ tieto čísla nie sú na obrázku výrazne uvedené, ako napríklad číslo súťažiaceho v pretekoch.

Farebne a monochromaticky:
Farebné a monochromatické obrázky z toho istého záberu, ktoré majú spoločný podstatný obrazový obsah, sa budú považovať za rovnaký obrázok a musia mať rovnaký názov.
ODOVZDÁVANIE PRÁC
Fotografie musia byť vo formáte JPEG, s rozmermi 1920x1080 pixelov pri 300, kompresia JPEG (ak sa na export používa Photoshop): 7-12, veľkosť súboru maximálne 2 Mb. Každý obrázok musí mať jedinečný názov. Názvy nesmú obsahovať prípony súborov ako .jpg alebo .jpeg (alebo iné názvy súborov snímaných fotoaparátom),
alebo slová ako „bez názvu“ alebo „bez názvu“. Názvy nesmú pozostávať iba z čísel.
Digitálne obrázky nemožno meniť, vrátane zmeny veľkosti v žiadnom smere, výstavou alebo výstavným zariadením pred alebo počas posudzovania.
Fotografie účastníkov s prihláškou sa zasielajú týmito spôsobmi:
- nahrávanie myšlienky našej webovej stránky: www.fotostrom.eu
- e-mailom: strom.eu@gmail.com
METÓDA POSUDZOVANIA
Pre pandemické opatrenia budú porotcovia hodnotiť fotografie na svojich počítačoch.
Porotcovia sľubujú kalibrované monitory so 100% zobrazením fotografií.
IDENTIFIKÁCIA
Pre účasť v tejto súťaži sa účastníci prihlásia s čiernobielymi alebo farebnými prácami. Maximálny počet fotografií na sekciu je 4. Na prednej strane obrazu nesmie byť nikde napísaný názov ani identifikácia zhotoviteľa.
Fotografie je potrebné zaslať v digitálnej podobe ako obrazový súbor s rozmermi 1920x1080 pixelov pri 300 dpi.
Maximálna veľkosť súboru je 2 Mb.
Výstava bude vedená v súlade s pravidlami PSA a FIAP
Fotografie súťažiacich nebudú prezentované porotcom za sebou. Štyri fotografie súťažiaceho budú rozdelené do štyroch kôl hodnotenia v tejto sekcii.
Distribúcia fotografií bude v rovnakom poradí kôl, ako ich zaslal súťažiaci.
Fotografiu je možné zadať len do jednej sekcie.
POŽIADAVKY NA OBRAZ A VSTUP
Táto výstava je otvorená pre kohokoľvek; prihláška však môže byť zamietnutá, ak sa sponzor alebo organizátor výstavy podľa vlastného uváženia domnievajú, že prihláška nie je v súlade s výstavnými pravidlami a týmito podmienkami účasti. Členstvo v žiadnej fotografickej organizácii sa nevyžaduje.
Sankcie: Prihlášky nebudú akceptované od žiadneho účastníka, ktorý je momentálne sankcionovaný PSA.
OCHRANA DÁT
Vstupom na túto výstavu výslovne súhlasíte s tým, aby vami poskytnuté osobné údaje vrátane e-mailových adries uchovávali, spracovávali a používali organizátori výstavy na účely spojené s touto výstavou.
Taktiež výslovne súhlasíte so zasielaním takýchto informácií organizáciám, ktoré tejto výstave udelili oficiálne uznanie, záštitu alebo akreditáciu. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vstup na túto výstavu znamená, že stav a výsledky vášho vstupu môžu byť zverejnené.
PREDMET A DEFINÍCIE SEKCIÍ
Vyhlásenie k predmetu záležitosti platné pre všetky sekcie.
Základným pravidlom, ktoré sa musí vždy dodržiavať a platí pre všetky sekcie ponúkané na výstavách s patronátom FIAP alebo uznaním PSA, je, že blaho živých tvorov je dôležitejšie ako akákoľvek fotografia.
To znamená, že praktiky ako návnada subjektov živým tvorom a odstraňovanie vtákov z hniezd za účelom získania fotografie sú vysoko neetické a takéto fotografie nie sú povolené na žiadnej výstave pod záštitou FIAP alebo uznania PSA.
Živý tvor sa za žiadnych okolností nesmie dostať do situácie, kedy bude zabitý, zranený alebo vystresovaný za účelom získania fotografie. Toto pravidlo platí bez ohľadu na to, či zabitý, zranený alebo vystresovaný tvor je alebo nie je na zachytenej snímke viditeľný.
Obavy sú aj z používania leteckého snímkovania, dronov, helikoptér, nízko letiacich lietadiel. Nemali by spôsobovať žiadne zasahovanie iným jednotlivcom alebo zvieratám, ktoré by narúšalo ich normálnu činnosť alebo narúšalo spôsob, akým jednotlivci alebo zvieratá interagujú so svojím prostredím.
Vstup na túto výstavu je podmienený prijatím týchto zásad. Obsah fotografií musí byť v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami a definíciami divízií a sekcií uvedených v týchto podmienkach. Fotografie, ktoré – podľa výhradného názoru porotcov alebo organizátorov výstavy – nevyhovujú,
Bude účastník diskvalifikovaný, takže si účastník môže byť vedomý problému pri zvažovaní vstupu na iné výstavy so záštitou FIAP/PSA.
Ďalšie podrobnosti o politike PSA pre drony nájdete na https://psa-photo.org/index.php?psa-policies#drone

Definícia monochromatickej fotografie PSA
Obraz sa považuje za monochromatický iba vtedy, ak pôsobí dojmom, že nemá žiadnu farbu (t. j. obsahuje iba odtiene šedej, ktoré môžu zahŕňať čistú čiernu a čisto bielu), ALEBO pôsobí dojmom, že ide o obraz v odtieňoch sivej, ktorý bol tónovaný jednou farbou, cez celý obrázok. (Napríklad od sépie, červenej, zlatej atď.) Fotografia v odtieňoch sivej alebo viacfarebný obraz upravený alebo vyvolávajúci dojem, že bol upravený čiastočným tónovaním, viacfarebným zafarbením alebo zahrnutím bodového sfarbenia, nespĺňa definíciu monochromatického a bude klasifikovaný ako farebné dielo.
Monochromatické fotografie v odtieňoch sivej je možné zadať do sekcií Príroda, Fotožurnalistika a cestovanie, ale pre tieto sekcie nie sú povolené fotografie v tónoch (sépia, červená, modrá a pod.)
PSA Photo Travel Definícia
Fotografický cestovateľský obrázok vyjadruje charakteristické črty alebo kultúru krajiny tak, ako sa prirodzene vyskytujú. Neexistujú žiadne geografické obmedzenia. 
Obrázky z podujatí alebo aktivít zorganizovaných špeciálne na fotografovanie alebo z predmetov nasmerovaných alebo najatých na fotografovanie nie sú povolené.
Detailné fotografie ľudí alebo predmetov musia obsahovať prvky, ktoré poskytujú informácie o mieste.
Techniky, ktoré pridávajú, premiestňujú, nahrádzajú alebo odstraňujú akýkoľvek prvok pôvodného obrazu, s výnimkou orezania, nie sú povolené. Jediné povolené úpravy sú odstránenie prachu alebo digitálneho šumu, obnovenie vzhľadu pôvodnej scény a kompletná konverzia na monochromatickú  fotografiu v odtieňoch šedej. Iné odvodenia, vrátane infračerveného, nie sú povolené. Všetky fotografie musia vyzerať prirodzene.

Vinety a orámovanie
Na účely tejto výstavy nie sú povolené vinety na fotografiách Photo Travel Digital.
Akékoľvek pridané orámovanie musí byť jedným bielym alebo sivým orámovaním, ktoré nesmie byť väčšie ako 3 až 5 pixelov na šírku.
Na účely tejto výstavy nie sú vo fotografických cestovných výtlačkoch povolené vinety. Akékoľvek pridané orámovanie musí byť jedným čiernym alebo bielym orámovaním, ktoré nie je väčšie ako 3 až 5 pixelov na šírku.

Porušenie pravidiel
FIAP:
Zmienka, že jediným aktom odoslania svojich fotografií alebo súborov do salónu pod záštitou FIAP, účastník prijíma bez výnimky a bez námietok nasledujúce podmienky:
-že predložené fotografie môže FIAP preskúmať, aby sa zistilo, či sú v súlade s nariadeniami a definíciami FIAP, aj keď účastník nie je členom FIAP, 
- že FIAP použije akékoľvek prostriedky, ktoré má k dispozícii pre tento podnik, 
- že akékoľvek odmietnutie spolupráce s FIAP alebo akýmkoľvek odmietnutím odoslať pôvodné súbory zachytené kamerou, alebo neposkytnutie dostatočných dôkazov, bude sankcionovaný FIAP, 
- že v prípade sankcií v dôsledku nedodržania pravidiel FIAP bude meno účastníka zverejnené akoukoľvek formou užitočnou na informovanie o porušení pravidiel.
Odporúča sa ponechať EXIF údaje v predložených súboroch nedotknuté, aby sa uľahčilo prípadné vyšetrovanie. Ak to kedykoľvek určí podľa rozumného uváženia organizátor výstavy alebo rozhodcovia pred, počas, alebo po posúdení výstavy, že prihlasovateľ zaslal prihlášky, kde jeden alebo viac obrázkov nespĺňa tieto podmienky prihlásenia vrátane uvedených definícií, si organizátori výstavy vyhradzujú právo vymazať prihlášku z výstavy a zrušiť akékoľvek resp. všetky akceptácie alebo ocenenia v súvislosti s výstavou.
Za týchto okolností môžu poplatky prepadnúť alebo vrátiť. Prihlasovateľ berie na vedomie, že rozhodnutie organizátorov výstavy alebo rozhodcov je konečné.
PSA
Ak sa kedykoľvek podľa rozumného uváženia organizátora výstavy alebo porotcov pred, počas alebo po posúdení výstavy rozhodne, že prihlasovateľ predložil prihlášky, v ktorých jeden alebo viac obrázkov nebude v súlade s týmito Podmienkami vstupu vrátane uvedených definícií, usporiadatelia výstavy si vyhradzujú právo vymazať príspevok z výstavy a zrušiť všetky akceptácie alebo ocenenia v súvislosti s výstavou. Za týchto okolností sa môžu poplatky prepadnúť alebo vrátiť. Prihlasovateľ berie na vedomie, že rozhodnutie organizátorov výstavy alebo rozhodcov je konečné.
Aby sa zabezpečilo, že fotografie budú v súlade s podmienkami vstupu a definíciami, organizátori výstavy môžu vykonať primerané opatrenia na overenie, že:
a) fotografie sú originálnym dielom súťažiaceho a
b) fotografie sú v súlade s pravidlami a definíciami uvedenými v týchto podmienkach vstupu
Tieto kroky zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, spochybňovanie každého účastníka, vyžadujúce predloženie súborov RAW alebo iných digitálnych súborov reprezentujúcich pôvodné zachytenie zaslaných fotografií, konfrontácia účastníka s dôkazom, že jedna alebo viacero zaslaných fotografií nespĺňa podmienky účasti (známe aj ako pravidlá účasti), a ponúknutie účastníkovi primeranú príležitosť poskytnúť protidôkazy na vyvrátenie dôkazov organizátora výstavy do stanoveného termínu.
Takéto príspevky, ktoré nie sú vyčistené alebo sú stále sporné po tom, čo účastník predložil dôkazy, môžu byť považované za porušenie týchto podmienok účasti a môžu byť zamietnuté. Takéto záznamy môžu byť postúpené PSA na ďalšie vyšetrenie možných porušení etiky.
PSA si vyhradzuje právo akýmkoľvek spôsobom vyšetriť všetky sťažnosti/podozrenia z porušenia podmienok vstupu, uvaliť sankcie, ak to považuje za potrebné, zrušiť akceptáciu akejkoľvek fotografie, o ktorej sa zistilo, že porušuje pravidlá PSA, zahrnúť meno účastníka do zoznamu sankcií poskytnutých výstavám a zdieľať takéto vyšetrovania s FIAP.
Účastníci vstupom na výstavu automaticky súhlasia s týmito podmienkami a súhlasia so spoluprácou pri akomkoľvek vyšetrovaní.
Ak iná strana odosiela obrázky v mene účastníka, účastník bude naďalej zodpovedný za dodržiavanie týchto podmienok vstupu (pravidlá vstupu) a bude podliehať sankciám za akékoľvek porušenie týchto podmienok vstupu a etického vyhlásenia PSA, ktoré môže z toho vyplynúť. Ak iná strana spracúva fotografie pre účastníka alebo odosiela fotografie v mene účastníka, účastník bude naďalej zodpovedný za dodržiavanie všetkých podmienok vstupu vrátane špecifických podmienok v príslušných definíciách.
OZNÁMENIE FIAP
Aby mal organizátor zákonnú právomoc voči tým, ktorí nerešpektujú pravidlá FIAP, musí zabezpečiť, aby všetci účastníci online podujatia pod záštitou FIAP zaškrtli políčko, vedľa ktorého je uvedený nasledujúci text:

„Týmto výslovne súhlasím s dokumentom FIAP 018/2017 „Podmienky a predpisy pre záštitu FIAP“ a dokumentom FIAP 017/2017 „Sankcie za porušenie predpisov FIAP a červeného zoznamu“. Som si vedomý najmä kapitoly II « Predpisy pre medzinárodné fotografické podujatia pod záštitou FIAP » dokumentu FIAP 018/2017, zaoberajúce sa podľa oddielu II.2 a II.3 pravidlami účasti FIAP, sankciami za porušenie predpisov FIAP a červenou listinou.

Dokumenty FIAP 018/2017 a 017/2017 musia byť prepojené s týmto odsekom, aby doň mohli účastníci nahliadnuť
UPOZORNENIE PSA:
Keď účastník vyplní prihlasovací formulár na odoslanie prihlášky, pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára sa účastníkovi zobrazí funkcia, ktorá potvrdzuje, že si prečítal tieto podmienky prihlásenia.
Ak to účastník nepotvrdí, prihláška nebude odoslaná.